Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1914 (2011-2012)
Innlevert: 12.09.2012
Sendt: 13.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gi en oversikt over omfanget av forsøksvirksomhet i grunnopplæringen siden regjeringsskiftet i 2005, sett i forhold til foregående regjeringsperiode?

Begrunnelse

Skoleeier kan søke om å gjennomføre tidsavgrensede forsøk i skolen, jf. oppll. § 1-4. Forsøk er avvik fra gjeldende regelverk og kan være av pedagogisk eller organisatorisk art.
Undertegnede ønsker en oversikt over omfanget - antall/volum mv - av forsøksvirksomheten i grunnopplæringen de siste 11 år.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Myndigheten til å innvilge søknader om forsøk har i perioden 2001-2012 ligget hos forskjellige instanser, herunder departementet, Statens utdanningskontorer i fylkene, Læringssenteret, fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet. Det har ikke blitt ført noen løpende statistikk over forsøksomfanget denne perioden. Under er derfor en beskrivelse av forsøksvirksomhet i grunnopplæringen 2001-2012 på overordnet nivå. Vedlagt er i tillegg en detaljert oversikt utarbeidet av Utdanningsdirektoratet over forsøk innvilget i perioden f.o.m. 2010 til i dag.

2001-2004

I perioden 2001-2004 ble søknader knyttet til innhold og struktur og elev- og læringevurdering i videregående opplæring avgjort av Læringssenteret. Alle andre søknader innen videregående opplæring og samtlige søknader som gjelder grunnskoler ble behandlet av Statens utdanningskontor i vedkommende fylke.

I denne perioden var det flere forsøk knyttet til strukturen, fag- og timefordeling, eksamen og vurderingsordning og diverse forsøk knyttet til norskfaget. Flere av forsøkene var knyttet til struktur i forbindelse med forberedelse av Kunnskapsløftet.

2004-2007

I 2004 ble Læringssenteret nedlagt og Utdanningsdirektoratet ble opprettet. I perioden 2004-2007 behandlet Utdanningsdirektoratet søknader om forsøk i videregående opplæring og Fylkesmennene behandlet søknader om forsøk i grunnskolen.

I denne perioden var det, som i perioden før, flere forsøk bl.a. knyttet til strukturen i videregående, fag- og timefordeling, eksamen og vurderingsordning, diverse forsøk knyttet til norskfaget. Flere av forsøkene knyttet til struktur var i forbindelse med forberedelse av Kunnskapsløftet.

2007-2012

I perioden fra 2007 frem til i dag har Utdanningsdirektoratet behandlet søknader om forsøk i hele grunnopplæringen, og det har blitt igangsatt mange forsøk. De største forsøkene er knyttet til arbeidslivsfaget, innføringstakten for valgfag i grunnskolen og norskfaget i videregående opplæring. Etter at Kunnskapsløftet ble innført har det vært færre forsøk knyttet til struktur og fag-/timefordeling.

Forsøk med å tilby faget arbeidslivsfag i grunnskolen har gått fra 2009/2010 til 2011/2012, og er nå en ordning som alle kan velge å bruke uten søknad inntil videre. Dette har vært et stort forsøk, og alle fylkene har hatt grunnskoler med. Det har samtidig vært diverse andre forsøk som innføring av valgfag på 9. evt. også 10. trinn fra høsten 2012, forsøk med engelskspråklig internasjonal grunnskole med læreplan fra International Baccalaureate (IB) og forsøk med grunnopplæring utover tiårig grunnskoleløp for minoritetsspråklige elever.

Forsøkene i videregående opplæring knytter seg i hovedsak til norskfaget. Forsøkene gjelder blant annet alternativ eksamen/vurderingsordning, det har vært forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring, omorganisering av timetallet i norsk på en landslinje og forsøk ved flere skoler med samlet karakter i norskfaget. Det har også vært forsøk med sidemålseksamen på høsten ved flere skoler.

Et annet større forsøk i videregående opplæring er praksisbrevforsøket, hvor fem fylker har deltatt. Diverse andre mindre forsøk er f.eks. forsøk med kryssløp mellom Vg2 automatisering til Vg3 energioperatør, forsøk om at elever i studieforberedende utdanningsprogram kan velge programfag fra Vg3 naturbruk, forsøk med retningslinjer for svenneprøve i gjørtlerfaget, forsøk med alternativ vurderingsform med utgangspunkt i mappevurdering i formgivningsfag, forsøk med studiespesialiserende utdanningsprogram som toårig tilbud og forsøk med studieretningsfaget internasjonal samhandel (Reform 94).

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget