Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1915 (2011-2012)
Innlevert: 12.09.2012
Sendt: 13.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Hvilke kvalitetskrav gjelder for pasienttransport innen spesialisthelsetjenesten, hva gjør helseforetakene for å bedre kvaliteten i transporten, hvilke sanksjonsmuligheter har helseforetakene ovenfor kontraktører som ikke leverer en tjeneste som forventet og hvordan ser helse og omsorgsministeren på situasjonen?

Begrunnelse

I følge oppslag i Drammens Tidende 4. september har pasientkontoret i Vestre Viken helseforetak registrert 100 avvik innen pasienttransport i løpet av første kvartal 2012, med Drammen Taxi som leverandør. Alle forstår at dette kan være svært alvorlig for pasientene, i tillegg til at det gjør at sykehusene kaster bort tid som skulle vært brukt til pasientbehandling. Det har også vært lignende saker andre steder i Buskerud. Hva som er situasjonen i Vestre Viken eller resten av landet er jeg usikker på, men ifølge www.pasientreiser.no så meldes det nå om kapasitetsproblemer i Oslo og Akershus, med det resultatet at pasientene med rekvisisjon må være klare til avreise 45 minutter tidligere enn det de ellers må. Det kan derved virke som om funksjonshemmede pasienter eller alvorlig syke pasienter blir påført en større byrde enn nødvendig på grunn av kapasitetsproblemer hos private aktører i markedet, som leverer en anbudsutsatt tjeneste til det offentlige.
Det er helseforetakene som har ansvar for pasienttransporten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for pasienttransporten. Dette går frem av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. I ansvaret ligger at man skal organisere forsvarlige helsetjenester, blant annet for syketransport. De regionale helseforetakene har etablert Pasientreiser ANS og helseforetakenes pasientreisekontorer til å håndtere denne delen av helsetjenesten. Rettighetene til pasientene går frem av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften.

Helseforetakene er forpliktet til å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Dette innebærer at transport av pasienter må ut på anbud. Ved anbudskonkurranser stilles det blant annet kvalitetskrav til drosjer og andre leverandører av pasientreiser. Noen krav er felles for alle helseforetakene, men i tillegg stiller hvert enkelt helseforetak egne krav ved utlysning av anbud. Nasjonale krav til transportøren er blant annet å være uniformert og ha synlig legitimasjon. Det stilles videre krav om at sjåfører skal hjelpe pasientene inn og ut av kjøretøyet, og hjelpe med å sikre bagasje, hjelpemidler og lignende. Pasientene skal til enhver tid være forsvarlig sikret, og eventuelle avvik skal meldes tjenestevei. Det er ikke nasjonale krav eller retningslinjer for andre kvalitetsparametere, som for eksempel om en reise kan bli forlenget som følge av samkjøring. Imidlertid har de regionale helseforetakene under vurdering å innføre flere nasjonale kvalitetskrav, herunder etablering av et felles opplegg for sanksjoner mot transportører som ikke leverer som avtalt.

Jeg har mottatt informasjon om håndtering av pasienttransporten i områdene som Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for. Jeg har fått opplyst at Vestre Viken HF har utfordringer med hvordan Drammen Taxi oppfyller de kvalitetsmål som er satt for selskapet. Dette skjer selv om selskapet er fulgt opp tett gjennom hele dette året, og det er fastsatt tiltakspunkter og avholdt flere oppfølgingsmøter. Avtalen med Drammen Taxi løper ut 1. juli 2013, og vil ikke bli forlenget med mindre selskapet etterlever kvalitetskravene i kontrakten. Helseforetaket innfører fra

1. oktober 2012 rutine for sanksjoner, og vil kreve prisavslag for ethvert avvik fra kontrakten. Dette anses som nødvendig for å sikre at pasienttransporten blir forsvarlig.

Det er riktig at brukerne i Oslo er bedt om å være klare til å bli hentet 45 minutter før oppsatt tidspunkt. Dette gjøres for lettere å kunne planlegge reisen, utnytte kapasiteten bedre og sikre at pasientene ikke kommer for sent til timeavtale. Oslo universitetssykehus HF er imidlertid ikke fornøyd med situasjonen. Dette er en midlertidig løsning frem til nytt anbud får virkning fra 1.2.2013. Det er inngått midlertidige avtaler med drosjesentraler i Akershus for å avhjelpe situasjonen i Oslo.