Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1917 (2011-2012)
Innlevert: 13.09.2012
Sendt: 13.09.2012
Besvart: 20.09.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I rovviltforliket ble det enighet om at man skal samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Forlikspartnerne ble enige om at det skal tas stilling til endelig bestandsmål for ulv når en avtale med Sverige er på plass, senest innen 2013.
Hvordan ligger regjeringen an i forhold til denne tidsplanen?

Begrunnelse

Det vises til følgende punkter i rovviltforliket Dokument 8:163 S (2010-2011):

4. Ulv

4.1 Det skal samarbeides med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Ulverevirer i grenseområdet skal regnes inn i det norske måltallet. Utgangspunktet for forhandlingene med svenske myndigheter er at grenseulv skal regnes med en faktor på 0,5. Måloppnåelsen (antallet ynglinger) skal ses over flere år i sammenheng. På denne bakgrunn skal det foretas en ny vurdering av bestandsmålet for ulv.

4.2 Vi ønsker en avtale med Sverige, og inntil det er oppnådd, ligger dagens bestandsmål fast. Forhandlingene med Sverige skal starte umiddelbart etter at Sverige er ferdig med sin utredning. Forlikspartnerne er enige om at det skal tas stilling til endelig bestandsmål for ulv når en avtale med Sverige er på plass, senest innen 2013. Stortinget skal holdes orientert om forhandlingene. Det søkes å få dette på plass senest innen 2013.

4.3 Dersom avtale med Sverige ikke oppnås, skal partene drøfte bestandsmål for ulv på nytt.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Som representanten skriv går det fram av rovviltforliket (Representantforslag 163 S (2010-2011)) at ein skal ta stilling til spørsmålet om bestandsmål for ulv når avtale med Sverige om fordeling av grenserevir er på plass.

Rovdyrutgreiinga i Sverige vart ferdigstilt våren 2012, og Sverige er no inne i ein prosess rundt oppfylginga av denne. Miljøverndepartementet i Noreg og Miljödepartementet i Sverige har tidlegare gjennomført møte på statssekretærnivå om forvalting av ulv, der mellom anna deling av grenserevir har vore tema. Det føreligg enno ikkje nokon avtale om deling av grenserevir, men dette vil være eit viktig tema på eit nytt møte som er planlagt mellom statssekretærane denne hausten. Eg vil halde forlikspartnarane informert om framdrift i denne saka utover hausten og vinteren.