Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1921 (2011-2012)
Innlevert: 13.09.2012
Sendt: 14.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Statsråden lovet i Stortinget svar før sommeren, når kommer svaret?

Begrunnelse

Jeg stilte 17. februar 2012 statsråden spørsmål om når Friestad vindkraftutbygging i Hå på Jæren ville få en avklaring på klagebehandlingen som pågår i OED.
Svaret fra statsråden var at saken ville bli prioritert høyt og at endelig behandling ville skje før sommeren. Saksbehandlingen har nå pågått like lenge som den rødgrønne regjeringen har sittet ved makten, og bare klagebehandlingen i departementet har tatt over to år.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det er riktig som representanten påpeker at en avgjørelse av klagesaken for vindkraftutbyggingen av Friestad var prioritert i departementets konsesjonsbehandling før sommeren. Ikke desto mindre så jeg det som riktig å sørge for at det først ble fattet vedtak i den meget store vindkraftsaken i Bjerkreim som samtidig lå til behandling. I begynnelsen av juli ga derfor departementet konsesjon til fem vindkraftprosjekter i bjerkreimsklyngen med en samlet produksjon på omlag 1,3 TWh.

Departementet har parallelt med behandlingen av disse prosjektene fatlet vedtak for større kraftoverføringsanlegg som har vesentlig betydning for kraftforsyningssikkerheten i tillegg til at det er fattet avgjørelse i en rekke saker om utbygging av vannkraftanlegg. Dette har krevd mye saksbehandlingskapasitet. Det var derfor ikke mulig samtidig å foreta sluttbehandling av klagesaken for Friestad vindkraftanlegg. Jeg tar imidlertid sikte på å ferdigbehandle klagen nå i høst.