Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1922 (2011-2012)
Innlevert: 13.09.2012
Sendt: 14.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil statsråden vurdere å endre regelverk slik at personer som selv har finansiert bruk av Metadon og Subutex kan få tilbud om nedtrapping og avrusing direkte, istedenfor å gå veien via annet misbruk for deretter å få tilbud om plass i LAR eller annen behandling?

Begrunnelse

Avisa Dagen skriver 11.09.2012 om at flere brukere av stoff som Metadon og Subutex finansierer denne bruken selv utenfor LAR systemet. Jeg mener naturligvis at det vil være feil å premiere bruk av stoff som er ulovlig ervervet. Situasjonen er likevel at flere velger Metadon fremfor Heroin for å slippe den verste rusen, men samtidig holde abstinensene unna.
Noen av disse som har brukt medikamenter som er sammenfallende med medikamenter som er benyttet i Lar-behandling ønsker å starte nedtrapping og avvenning av sitt narkotikamisbruk. Slik det fremgår i artikkelen vil disse ikke kvalifisere til hjelp for slik nedtrapping. Det kan synes rart at brukerne dermed må over på tyngre stoff for deretter søke hjelp via Lar-systemet for deretter å vende tilbake til bruk av metadon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som kjent har Regjeringen nylig lagt frem en stortingsmelding om helhetlig rusmiddelpolitikk (Meld. St. 30 – Se meg!). Denne meldingen gir blant annet en nærmere omtale av hvordan de fremtidige tjenestene for mennesker med rusavhengighet skal innrettes. For å oppnå et best mulig tilbud til mennesker med rusproblemer er det avgjørende at kommunale tjenester, fastlegene, spesialisthelsetjenesten, private institusjoner og aktører sammen løser denne viktige oppgaven. Samhandlingsreformen er derfor også helt sentral for å kunne lykkes i utviklingen av et godt og helhetlig tilbud også til rusavhengige.

Slik jeg oppfatter representanten Kjos sitt spørsmål, dreier dette seg prinsipielt om hvilken type helsehjelp mennesker som har utviklet en avhengighet av medikamenter skal tilbys. Dersom en person har utviklet en avhengighet av for eksempel Metadon/ Subutex slik som representanten Kjos har beskrevet, kan personen oppsøke sin fastlege for å få hjelp til nedtrapping. Fastlegen skal da foreta en helsefaglig vurdering om pasienten i samarbeid med fastlegen kan gjennomføre en nedtrapping. En slik nedtrapping skal da foretas i tråd med Helsetilsynets veileder IK-2755 – Vanedannende legemidler. Forskrivning og forsvarlighet. Denne veilederen er fra 2001.

Helsedirektoratet foretar nå en revidering av nevnte veileder, og ny veileder vil etter planen foreligge i løpet av første halvdel av 2013.

Dersom fastlegen vurderer at det er grunn til å henvise personen til spesialisthelsetjenesten for vurdering av rett til nødvendig helsehjelp for sin rusavhengighet og pasienten samtykker i dette, skal henvisning sendes. Det vil da bli opp til spesialisthelsetjenesten å vurdere hva slags type helsehjelp personen vil ha rett til. I dette ligger da blant annet å vurdere behov for nedtrapping/avrusning og eventuell annen rusbehandling i tillegg.