Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1924 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 14.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Kan statsråden garantere at fødende kvinner får den samme fødselsomsorgen over hele landet slik at de fødende kvinnene som også bor i distriktene får en like god omsorg som i storbyene?

Begrunnelse

Helse Vest har innført en praksis der kun fødende kvinner med mer enn 1,5 timer til fødestedet får følgetjeneste. Kommuner som har mindre enn 50 fødsler i året har heller ikke noe tilbud om følgetjeneste ved fødsel selv om det er mer enn 1, 5 timer til fødestedet. Nasjonalt råd for fødselsomsorg foreslo at følgetjeneste må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Behovet for følgetjenste må også vurderes etter hvor langt fødselen er kommet. I innstillingen til fødselsmeldingen gjorde Helse- og omsorgskomiteen det klart at anbefalingene fra Nasjonalt råd for fødselsomsorg skulle være veiledende. Oppslagene som har kommet fra lokal presse i Helse Vest- området i det siste, tyder ikke på at dette har blitt utført. For fødende kvinner i disse områdene er det nå en betydelig utrygghet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ved behandling av stortingsmelding nr. 12 - En gledelig begivenhet, sluttet Stortinget seg som kjent til endringene i ansvaret for følgetjenesten,

Hensikten med å overføre ansvaret for følgetjenesten til regionale helseforetak var å skape en tydelig ansvarsplassering. De regionale helseforetakene hadde fra før ansvar for all syketransport, herunder ambulansetjenesten, og fra 1. januar 2010 fikk de også ansvaret for følgetjenesten.

Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselsomsorgen legger til grunn et behov for døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste, med halvannen times reisevei til fødestedet som en veiledende grense. For å sikre en forsvarlig følgetjeneste kan det ifølge veilederen være nødvendig for foretakene å inngå avtaler med kommuner om lokal vaktberedskap. Følgetjenesten skal organiseres i samarbeid mellom kommune-

og spesialisthelsetjenesten, med prehospitale tjenester som legevakt og ambulanse, og kommunal jordmortjeneste. Kommunens ansvar for svangerskapsomsorgen og oppfølging etter fødsel er uendret. Det er ansvaret for følgetjenesten som er lagt til helseforetakene. Sammen må de som har ansvaret for helheten, regionale helseforetak og kommuner, finne frem til den beste organiseringen.

Jeg er gjort kjent med at Helse Vest i brev 3. august 2012 presiserer helseforetakenes ansvar for beredskap og følgetjeneste slik:

”Det skal vera beredskap for følgjeteneste der reisetid til fødeavdeling overstig 1,5 time. Behovet for følgjeteneste skal vurderast konkret i kvart enkelt tilfelle (jfr st.meld. 12). Det skal vera kompetanse til å ivareta transportfødslar og den fødande sitt behov for tryggleik. Det skal etablerast eit system for å vurdere den gravide ved akutte problemstillingar og avgjere kven som har behov for følgje.”

Helse Vest sier videre om ”grunnlag for etablering av eigen jordmorberedskap”:

”For å etablere eigen jordmorberedskap/følgjeteneste bør det vera eit minimum på 50 gravide i året i kommunen der reisetida til fødeinstitusjon er halvannan time eller meir, eller til saman 50 gravide i kommunar som samarbeider om denne tenesta.

Føretaka sitt ansvar kan ivaretakast ved enten å etablere eigen jordmorberedskap i kommunen eller ved eit interkommunalt samarbeid, eller ved å nytte den kommunale legevakta og/eller prehospitale tenester i spesialisthelsetenesta der det ikkje er grunnlag for eigen jordmorberedskap. Det må gjerast konkrete vurderingar i samarbeid med den einskilde kommune av korleis denne tenesta skal byggjast opp. Føretaka sitt ansvar kan også ivaretakast ved alternative tilbod, slik som utrykking frå fødeavdelinga med møtekjøring, eller ved at gravide har tilbod om innlegging i sjukehus eller pasienthotell før fødselen startar der dette er ønskeleg.”

Helse Vest har ansvaret for å sørge for forsvarlige helsetjenester i sin region. I dette ligger å sørge for et forsvarlig tilbud om følgetjeneste til alle fødende, uavhengig av bosted.

Organiseringen av dette tilbudet kan skje på forskjellige måter.

Helse Vest har ansvar for å vurdere aktuelle organisasjonsmåter, i nært samarbeid med berørte kommuner.