Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1927 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 25.09.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Elva Folla er sterkt forurenset av avrenning fra Folldal Gruver som er eid av Næringsdepartementet. Det har tatt svært lang tid og man har ikke lykkes å finne en løsning på problemene. Reportasjen på NRK gir inntrykk av en svært uryddig prosess med flere dyre feilsteg. Fristen for at forurensnings-problemet skulle ha vært løst har gått ut uten at en løsning synes å være i sikte. Varaordføreren i Folldal sier at dette ikke ville ha skjedd dersom det hadde vært en privat gruveeier.
Hva vil statsråden foreta seg?

Begrunnelse

Forurensningssituasjonen i Folla har vært kritisk lenge. Elva er i praksis en død elv og det haster dermed å få kontroll med forurensningssituasjonen. NRKs beskrivelse av prosessen fram til i dag er ikke betryggende for å si det mildt. Man får inntrykk av at arroganse, ansvarsfraskrivelse og ressurssløsing er det som beskriver hele prosessen best. Folldal sitter igjen som taperen ingen bryr seg om. Det er særdeles alvorlig når dette ender i at det framstår som at statens tilsynsorgan KLIF behandler staten som eier lettere som eier av gruva enn de krav en privat eier ville ha møtt. Det kan ikke aksepteres.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Forurensningsbidraget fra det gamle gruveområdet i Folldal sentrum til Folla er, som representanten påpeker, betydelig. Det var gruvedrift i Folldal i om lag 250 år og Folldal gruver står på Riksantikvarens liste over spesielt prioriterte tekniske og industrielle kulturminner. Folldal sentrum står på masser fra den tidligere gruven. Forurensningen til Folla består av både gruvevann fra den delvis vannfylte Folldal hovedgruve og også av avrenning fra gruveavfall i dagen.

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) har i 2003 gitt Nærings- og handelsdepartementet pålegg etter forurensningsloven om å gjennomføre tiltak for å begrense forurensningen til vassdraget. Målsetningen var å redusere avrenningen fra gruveområdet med 60-90 prosent og oppnå en kobberkonsentrasjon ned mot 10-15 mikrogram per liter.

Jeg har fra Nærings- og handelsdepartementet, som er tiltakshaver i saken, fått opplyst at det er svært krevende å finne tilfredsstillende løsninger som reduserer avrenningen til vassdraget. Blant annet vil kulturminneinteresser legge begrensninger for flytting av masser. Som et forberedende tiltak er det i senere år bygget grøfter for å samle noe av avrenningen. Det arbeides nå med en renseteknisk løsning. En renseteknisk løsning må tilpasses avrenningen fra den enkelte gruve og det er derfor nødvendig å teste aktuelle metoder i et pilotanlegg. Det tas sikte på oppstart av et pilotanlegg våren 2013.

Jeg er svært opptatt av å finne miljømessig gode løsninger på forurensnings-problematikken knyttet til avrenning fra nedlagte gruver. Klima- og forurensnings-direktoratet har en løpende oppfølging av denne saken med Nærings- og handelsdepartementet og Direktoratet for mineralforvaltning. Grunnen til at saken tar tid skyldes ikke at staten er eier, men at det er krevende å finne gode tekniske løsninger på forurensningsutfordringen i Folldal.