Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1928 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 20.09.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil regjeringen følge opp og gjennomføre i praksis en pilegrimsstrategi med utgangspunkt i pilegrimsrapporten?

Begrunnelse

I 2008 ble det etablert et prosjekt for nasjonal pilegrimssatsing med utgangspunkt i Nidarosdomen som pilegrimsmål, med tittelen «Pilegrimsmotivet – et nasjonalt utviklingsprosjekt». Prosjektet ble gjennomført i tiden 1.januar – 31.desember 2008, og det ble utarbeidet en rapport med tittelen «På livets vei».
En bred høringsrunde ble gjennomført i april 2008, og av ca. 115 instanser som ble invitert til å komme med høringsuttalelser var det hele 91 som svarte med til dels omfattende og engasjerte svar. Kulturdepartementets pilegrimsprosjekt skapte svært stor interesse og forventning.
Høringsinstansene gav i store trekk støtte til den foreslåtte strategien og de foreslåtte satsingsområdene. De gav bl.a. en gjennomgående støtte til idéen om et nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim/Nidaros og en del regionale sentre. Instansene støttet i stor grad planene om å prioritere bedring av infrastruktur rundt ledene.
Vi ser nå at svært lite av denne foreslåtte satsingen er gjennomført. Ingen nasjonal organisasjon er etablert, og den planlagte nasjonale satsingen har uteblitt. Det er nå viktig at dette arbeidet ikke faller mellom flere stoler, men at det tas et nasjonalt grep som sikrer satsingen framover.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Etter at Per Uddu avleverte sine forslag til en omfattende pilegrimssatsing 31. desember 2008, og utredningen hadde vært på høring våren 2009, var det behov for en gjennomgang av de framsatte forslagene, med sikte på prioritering og strategisk innretning. Det ble derfor nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som fikk i oppgave å arbeide videre med saken.

I 2010 ble det over Kultur- og kirkedepartementets kapittel 320, post 84 bevilget 5 mill. kroner til opprettelse av fem regionale pilegrimssentre (Oslo, Gran, Hamar, Sør-Fron og Dovre). Bevilgningen er videreført i 2011 og 2012. Over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets kapittel 1590, post 71 gis det dessuten et årlig tilskudd til Nidaros pilegrimsgård (1,2 mill. kroner for 2012).

Miljøverndepartementets fireårige satsing på ”Pilotprosjekt Pilegrimsleden”, som hadde mange av de funksjonene som et foreslått nasjonalt pilegrimssenter er forutsatt å ivareta, ble avsluttet ved utgangen av 2010. For å sikre resultatene av denne satsingen, ba Miljøverndepartementet, i samråd med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om at Riksantikvaren etablerte en interimsløsning for senteret i 2011, med sikte på en permanent etablering av et nasjonalt pilegrimssenter i 2012. Riksantikvaren etablerte det nasjonale senteret i Trondheim i 2011. Interimsløsningen er videreført i 2012.

Hovedutfordringen nå er å få på plass et grunnlag for varig drift av et slikt nasjonalt senter, slik at det kan få ansvar for koordinering og for en samlet strategisk videreutvikling av virksomheten.

Flere departementer har samarbeidet for å skape grunnlag for en felles innsats for pilegrimssatsing. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har til nå ledet dette arbeidet. I tillegg har Miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har deltatt. Etter at arbeidet med fornyelse av pilegrimstradisjonen i mange år har vært organisert gjennom stadig nye prosjekter, er det viktig nå å få etablert en mer permanent organisasjon for driften av arbeidet. Det er enighet mellom departementene om at reiselivsaspektets og kulturminnevernets sentrale rolle i dette tilsier at Riksantikvaren og Innovasjon Norge må ta en stor del av ansvaret for å realisere dette.

Pilegrimssatsingen skal innrettes slik at den bidrar til å oppfylle sentrale målsettinger på en rekke samfunnsområder. Kulturminner, kulturmiljøer, natur og landskap skal formidles, tas vare på og være ressurser for verdiskaping og utvikling av lokale miljøer. Pilegrimssatsingen skal også bidra til at næringsvirksomhet utvikles langs ledene. Den norske kirke, sammen med Den katolske kirke og andre kristne trossamfunn, har en felles verdibasert motivasjon for å engasjere seg i fornyelse av pilegrimstradisjonen. En fornyelse av pilegrimstradisjonen kan også bidra til at kunst- og kulturformidlingen styrkes i kommunene langs ledene.

Mangfoldet av målsettinger må kombineres med lokal forankring. Dette vil bidra til å utløse lokalt eierskap til leden og de samfunnsmessige verdiene som den representerer. Satsingen må stimulere til lokale og private initiativ, og til et samspill mellom myndigheter, menigheter, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv, kulturliv og grunneiere. Pilegrimssatsingen må derfor ivaretas og videreutvikles med basis i et bredt eierskap og en bred faglig tilnærming.

Den nasjonale pilegrimssatsingen innebærer at de ulike målene som er omtalt ovenfor søkes oppnådd gjennom en bedre samordnet innsats. Dette er bakgrunnen for det tverrdepartementale arbeidet med denne saken. Jeg har godt håp om at dette arbeidet nå går mot en avslutning. Det er mitt klare inntrykk at alle parter er innstilt på å finne løsninger som innebærer at det nasjonale pilegrimssenteret og videreføring av pilegrimssatsingen blir realisert i samsvar med forutsetningene.