Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1930 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Undertegnede viser til oppslag i Trønderavisa. Osman Omer Osman har i åtte måneder vært på rømmen, etter at han stakk av fra soningen av en dom for drapet på sin norske kone Marita Strøm. Dette skaper stor utrygghet for de etterlatte i Norge, og vedkommendes bror har tidligere vært i Norge på tross av innreiseforbud.
Hva vil statsråden gjør for å forsikre seg om at vedkommende blir stilt til rette, samt sørge for tryggheten for de etterlatte i Norge?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etter det jeg kjenner til, rømte Osman Omer Osman fra fengselet utenfor Suleimaniya, Irak, 7. januar 2012. Han er etterlyst via Interpol av irakiske myndigheter. Norsk politi ble også underrettet fra Utenriksdepartementet når saken ble kjent der.

Fra Politidirektoratet fikk jeg allerede i februar opplyst at politiet i Nord-Trøndelag var oppmerksom på forholdet og hadde iverksatt tiltak for å ivareta sikkerheten til de berørte familiemedlemmene i distriktet. Ved ny henvendelse har jeg fått bekreftet at politiet har kontakt med familien og løpende vurderer ulike tiltak. Det er videre opplyst at det ikke er noe grunnlag for å si at trusselbildet er endret.

Når det gjelder ledelse av etterforsking og iretteføring av straffesaker hører dette under påtalemyndigheten som ledes av Riksadvokaten. Politiske myndigheter har ingen instruksjonsmyndighet overfor påtalemyndigheten i forhold til dens behandling av enkeltsaker. Saken vedrørende Osman Omer Osman er en slik enkeltsak, og det tilligger derfor ikke meg som justis- og beredskapsminister, å gi føringer eller på annen måte gi uttrykk for oppfatninger mht. hvordan påtalemyndigheten skal agere. Jeg legger imidlertid til grunn at påtalemyndigheten varsles dersom det fremkommer konkrete opplysninger om at Osman Omer Osman befinner seg i Norge.