Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1932 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 20.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Forrige uke fremla SSB statistikk som anslo petroleumsinvesteringer for 2013 til ca. 204 mrd. kroner, 20 mrd. kroner mer enn 2012. Anslaget økte rundt 10. mrd. kroner sammenlignet med anslaget fra forrige kvartal. Det nye estimatet kom etter siste budsjettmøte.
Hvordan påvirker en så kraftig økning i oljeinvesteringer finansdepartementets anslag for forsvarlig oljepengebruk i statsbudsjettet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Oljevirksomheten gir store inntekter til fellesskapet. Investeringene i oljevirksomheten er nødvendige for å skape disse inntektene. Oljeinvesteringene og annen etterspørsel fra oljevirksomheten fastlegges av selskapene selv, basert på lønnsomhetsbetraktninger. Statens andel av disse investeringene inngår ikke i beregningen av det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet.

Utformingen av den økonomiske politikken må ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen. I nasjonalbudsjettene gjør regjeringen rede for sine anslag for den økonomiske utviklingen, herunder utviklingen i husholdningenes forbruk, investeringene i fastlandsøkonomien og andre forhold av betydning for produksjon, sysselsetting, arbeidsledighet mv. Oljeinvesteringene er en av flere viktige størrelser som påvirker det økonomiske forløpet. Anslag for utviklingen i disse investeringene bygger på flere ulike kilder, herunder informasjon fra Olje- og energidepartementet og de kvartalsvise tellingene som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB). Slike anslag er beheftet med betydelig usikkerhet. Ved vurdering av SSBs oljeinvesteringstellinger og liknende undersøkelser må en bl.a. ta hensyn til hvordan tellingen har truffet i tidligere år.

Regjeringen vil redegjøre for den økonomiske politikken sammen med anslagene for den økonomiske utviklingen i Nasjonalbudsjettet 2013, som legges fram 8. oktober i år.