Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1937 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 24.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I rettsgebyrloven § 10 er det oppregnet 15 sakstyper som er gebyrfrie ved søksmål og anker. Disse sakene har enten stor velferdsmessig betydning for den det gjelder, eller hvor en svakere part gjør gjeldende rettigheter overfor en presumtivt sterkere part. Saker om personskadeerstatning er ikke nevnt. Dette er saker som har svært stor betydning for de som er rammet f.eks. av ulykker og motparten er ofte forsikringsselskaper.
Vil statsråden ta initiativ for å inkludere disse sakene blant de gebyrfrie sakene i § 10?

Begrunnelse

Å føre erstatningssaker for domstolene representerer en betydelig økonomisk utfordring for de fleste privatpersoner. De fleste skadelidte må tåle en betydelig inntektsnedgang etter ulykkeshendelser. Inntektsgrensene for fri rettshjelp er så lave at mange som bare mottar trygdeytelser fra NAV, ikke får fri rettshjelp. Å frita slike skadelidte for rettsgebyret vil lette denne økonomiske byrden.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Hovedregelen er at det skal betales rettsgebyr i alle saker. Rettsgebyrloven § 10 oppstiller enkelte unntak for noen spesielle sakstyper. Som stortingsrepresentanten nevner i sitt spørsmål er dette saker som har stor velferdsmessig betydning for den det gjelder.

Jeg ønsker ikke nå å ta initiativ i endringer i rettsgebyrloven § 10.

Rettsgebyrloven § 10 må ses i sammenheng med regelverk om rettshjelp, og særlig lov om fri rettshjelp. Både reglene om fritak fra rettsgebyr og reglene om rettshjelp bidrar til å lette tilgangen til domstolene i saker av stor velferdsmessig betydning for den enkelte. Det innvilges fri rettshjelp til skadede i forbindelse med rettssaker om erstatning for personskade dersom vedkommende har inntekt og formue under bestemte grenser, jf. rettshjelpsloven § 16 andre ledd. Dersom saken økonomisk vil bli særlig byrdefull, kan det innvilges fri rettshjelp selv om de økonomiske vilkårene ikke er oppfylt, jf. rettshjelpsloven § 16 tredje ledd.