Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1946 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvor mange klager har pasientombudet, Helsetilsynet og Fylkeslegene mottatt grunnet legenes reservasjonspraksis?

Begrunnelse

Helsedirektoratet har nå kommet med en kartleggingsrapport om hvor mange leger, i primær og sekundærhelsetjenesten, som har reservert seg mot henvisning til abort, assistert befruktning og foreskrivning av hormonell antikonsepsjon. I den samme rapporten har det også blitt kartlagt reservasjon av annet helsepersonell, deriblant jordmødre. Stortingsrepresentant Dåvøy har stilt tre skriftlige spørsmål om hvor mange konkrete saker/henvendelser som har kommet til helsetilsynet, fylkeslegen og departementet, og også til LLH, der kvinner ikke har fått sine rettigheter ivaretatt om henvisning til abort og assistert befruktning. Det vises i denne sammenheng spesielt til dokument nr. 15: 1299 (2011- 2012).

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet, som kjent, undersøkt omfanget av samvittighetsbegrunnede reservasjoner blant helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. I undersøkelsen ble det også spurt om omfanget av klagesaker der pasienter har opplevd å bli avvist av leger som ikke vil utføre oppgaver av samvittighetsgrunner. Undersøkelsen er gjennomført ved at Helsedirektoratet har bedt landets fylkesmenn, de regionale helseforetakene og Statens helsetilsyn om en redegjørelse for antall avtaler om reservasjon, herunder stilltiende avtaler, og omfanget av klagesaker.

Fylkesmennene og de regionale helseforetakene har igjen henvendt seg til sine respektive kommuner og helseforetak for å innhente nødvendig informasjon.

Kartleggingen er ikke komplett idet fylkesmennene ikke har fått tilbakemeldinger fra alle kommuner. Til nå har heller ikke alle fylkesmennene svart på undersøkelsen. Antall klagesaker eller henvendelser som har kommet inn til de ulike pasientombudene var ikke del av denne undersøkelsen.

Når det gjelder antall klagesaker, opplyser direktoratet at ingen av fylkesmennene har meldt om at pasienter har problemer med å få den helsehjelpen de trenger.

Statens helsetilsyn melder at de ikke har mottatt klager om helsepersonells reservasjon mot assistert befruktning. Etter 2001 har de bare behandlet én tilsynssak om en lege som nektet å henvise en gravid kvinne til svangerskapsavbrudd. Statens helsetilsyn peker imidlertid på at dette området (svangerskapsavbrudd, assistert befruktning og prevensjon) dreier seg om sensitive forhold. Det er derfor sannsynligvis vanskelig for kvinner å stå frem med sine opplevelser i en klage til tilsynsmyndighetene. Etter Helsetilsynets mening kan det derfor tenkes at vi ikke kjenner til det reelle omfanget.

For øvrig viser jeg til mine svar av 2. og 30. mars og 4. mai i år på tilsvarende spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy.