Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1947 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Hva er status for etablering av det nasjonale kompetansesenteret for CFS/ME, og for Helsedirektoratets arbeid med retningslinjer for behandling og oppfølging av pasienter med CEF/ME?

Begrunnelse

Undertegnede reiste 28. november 2011 en interpellasjonsdebatt om utvikling av behandlingstilbudet til pasienter som er rammet av CFS/ME. Det ble blant annet pekt på behovet for mer forskning og kunnskap om hva som er effektiv behandling.
Helse- og omsorgsministeren uttalte under interpellasjonsdebatten at det i regi av Helse Sør-Øst skal etableres et nasjonalt kompetansesenter for CFS/ME, som blant annet skal drive med forskning og kompetanseutvikling. Statsråden uttalte også i Dokument nr. 15:415 (2011-2012) at Helsedirektoratet skal utarbeide retningslinjer for behandling og oppfølging av pasienter med CFS/ME. Det er viktig å iverksette disse tiltakene, for å sikre et bedre tilbud til pasientene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helsedirektoratet har informert meg om at rundskrivet er i ferd med å ferdigstilles og vil bli sendt høring i uke 40.

Når det gjelder status for etablering av den nasjonale kompetansetjenesten har Helse Sør-Øst RHF informert meg om at Oslo universitetssykehus HF 7. mars 2012 fikk i oppdrag å opprette og drifte nasjonalt kompetansesenter for CFS/ME. Arbeidet skal gis høy prioritet. Følgende føringer er gitt for driften:

Den nasjonale kompetansetjenesten for CFS/ME skal omfatte barn, unge og voksne og inkluderer klinisk virksomhet, kunnskapsformidling og -spredning, forskning, fag- og metodeutvikling. Biobanken, finansiert gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet, hører naturlig inn under denne nasjonale kompetansetjenesten. De etablerte fagmiljøene for voksne og barn/unge med CFS/ME forutsettes å samarbeide tett med hverandre og inn mot kompetansetjenesten.

Det skal etableres en faglig referansegruppe til den nasjonale kompetansetjenesten hvor også pasientforeningen inviteres til å delta. OUS har startet arbeidet med å etablere referansegruppen.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at arbeidsgruppen for kompetansetjenesten for CFS/ME ble konstituert 28. juni 2012. Helsedirektoratet har utpekt kontaktperson til kompetansetjenesten. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter fra august, og planlegger en felles fagdag 26. september for at miljøene på Aker og Rikshospitalet skal bli bedre kjent. Videre er det satt datoer for fellesmøter i de to miljøene utover høsten, og det er allerede avtalt datoer for disse møtene.

Prosessen med å ansette sekretær er i gang (50 pst. stilling). Nettside for kompetansetjenesten vil opprettes så snart en sekretær er på plass. Kompetansetjenesten har også så vidt begynt å planlegge en konferanse for helsepersonell neste år. Kontaktperson for kompetansetjenesten har også deltatt på møte med NSH som skal arrangere et kurs i april angående CFS/ME.