Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1948 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 18.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Mener statsråden at dagens praksis ved at rådgivende leger som er ansatt i eller tilknyttet et forsikringsselskap kan underkjenne spesialisterklæringer og endre invaliditetsgrad på pasienter de selv ikke har konsultert, er en tilfredsstillende praksis, eller mener statsråden det er behov for endringer?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av en trafikkskadd. Den konkrete saken belyser problemstillingen: Etter en trafikkulykke blir ansvarlig forsikringsselskap og skadelidt enig om å innhente spesialistvurdering av den medisinske invaliditeten som følge av trafikkulykken. På bakgrunn av spesialisterklæringen blir det fremsatt erstatningskrav mot selskapet. Forsikringsselskapet motsetter seg imidlertid kravet, under henvisning til at selskapets rådgivende lege mener den medisinske invaliditeten er satt for høyt. Forsikringsselskapet ber derfor om en ny spesialistvurdering for å få en second opinion av skadens omfang. På tross av forelagt tilleggserklæring, motsetter forsikringsselskapet seg fortsatt oppgjør basert på innhentet spesialisterklæring. Dette skaper en konflikt mellom partene hvor skadelidt kan oppfatte seg presset til å akseptere den grad av medisinsk invaliditet som forsikringsselskapets rådgivende lege har konkludert med.
Helsedirektoratet har i svarbrev til en skadelidt som krever erstatning fra et forsikringsselskap vist til at rådgivende leger ansatt i eller tilknyttet et forsikringsselskap anses som rådgivende leger jf. helsepersonelloven, jf. § 3 første ledd.
Der i mot omfattes de ikke av helsepersonelloven i sin stilling som rådgivende leger da de ikke yter helsehjelp, jf. lovens virkeområde i § 2 første ledd. Begrepet helsehjelp defineres som "enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell", jf. helsepersonelloven § 3 tredje ledd. Helsedirektoratet har konkludert med at helspersonelloven ikke kommer til anvendelse.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg oppfatter spørsmålet slik at det gjelder situasjonen hvor det mellom en skadelidt og forsikringsselskapet, etter et konkret skadetilfelle som er omfattet av forsikringen, er uenighet om hva slags medisinsk invaliditet som skal legges til grunn for forsikringsoppgjøret. Utgangspunktet er her at hver av partene står fritt til å fremlegge dokumentasjon som de mener er relevant for saken, samt til å bestride dokumentasjon som er fremlagt av motparten. Dersom partene ikke blir enige om hvilken medisinsk invaliditet som skal legges til grunn for forsikringsoppgjøret, kan tvisten bringes inn for Forsikringsklagenemnda såfremt vilkårene for nemndsbehandling er til stede, og eventuelt etterfølgende behandling i de alminnelige domstolene. Alternativt kan tvisten bringes direkte inn for de alminnelige domstolene, herunder ved innledende behandling i forliksrådet dersom vilkårene for dette er til stede. Ved domstolsbehandling gjelder alminnelige sivilprosessuelle regler, herunder alminnelige prinsipper for bevisvurdering og beviskrav i sivile saker. På bakgrunn av dette, kan jeg ikke se at det er aktuelt med endringer i forsikringsavtaleloven for den situasjonen spørsmålet gjelder. Når det gjelder yrkesskader, viser jeg likevel til at man har til vurdering om det bør opprettes en såkalt arbeidsskadeenhet som skal behandle og avgjøre krav om erstatning etter en eventuell ny lov om arbeidsskadeforsikring, jf. NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring og Arbeidsdepartementets høringsbrev 24. mai 2007 og 12. desember 2008.