Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1950 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 18.09.2012
Besvart: 27.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil planene for å etablere et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere i Kabul gjennomføres mot FNs barnekomités anbefalinger, og på hvilke måter vil i så fall statsråden sørge for sikkerheten til de returnerte barna?

Begrunnelse

Regjeringen har siden 2009 arbeidet med å etablere omsorgs- og utdanningstilbud i Afghanistan, slik at det skal være mulig å returnere enslige mindreårige asylsøkere. Omsorgssenteret i Afghanistan vil gjelde for mindreårige asylsøkere som myndighetene mener ikke har beskyttelsesbehov og som det ikke er funnet omsorgspersoner til i Afghanistan. I Afghanistan eksisterer det ikke lokale barneverntjenester, og arbeidet med å spore opp familiemedlemmer er svært vanskelig.
FNs barnekomité uttrykker i sine anbefalinger til Norge at de er sterkt bekymret for Norges planer om å etablere omsorgssentre i Afghanistan, da barna kommer fra områder som er preget av krig og konflikt og beskyttelse ikke kan garanteres. Redd barna har også uttalt seg svært kritisk og mener regjeringens argument om at det er best for barna å være i nærheten av sin familie er lite troverdig. De fleste enslige mindreårige asylsøkere kommer ikke fra Kabul. Mange er foreldreløse og de frykter at de vil bli utsatt for menneskerettighetsbrudd, som f. eks å bli tvangsrekruttert til geriljagrupper. Dette er en bekymring de får i støtte av fra FN. Spørsmålsstiller er bekymret for at et slikt omsorgssenter ikke kan ivareta de rettighetene barn har etter FNs Barnekonvensjon.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Arbeidet med å etablere et omsorgstilbud i Afghanistan har siden januar 2011 pågått innenfor rammen av et europeisk samarbeidsprosjekt. Dette samarbeidet, The European Return Platform for Unaccompanied Minors (ERPUM), har som mål å utvikle returløsninger og forbedre metodene for oppsporing av omsorgspersoner for enslige mindreårige.

Tiltak som berører barn skal selvfølgelig være i overensstemmelse med Barnekonvensjonens bestemmelser. Barnekomiteen er opprettet for å overvåke om konvensjonslandene har tatt skritt for å oppfylle forpliktelser de har påtatt seg etter barnekonvensjonen. FNs barnekomités anbefalinger er ikke rettslig bindende for Norge, men vil som hovedregel i praksis tillegges relativt stor vekt ved tolkning og anvendelse av konvensjonens bestemmelser.

Utlendingsmyndighetene gjør alltid en konkret og individuell vurdering av om en asylsøker har rett til beskyttelse i Norge, eller om det er andre forhold som tilsier at en oppholdstillatelse bør innvilges. Når det ikke er grunnlag for å gi opphold i Norge har asylsøkeren i utgangspunktet en plikt til å vende hjem. I hver avslagssak er det gjort en konkret vurdering av om retur til hjemlandet vil være forsvarlig, innenfor rammen av våre menneskerettsforpliktelser. Dette gjelder for alle asylsøkere, også barn og unge.

For Regjeringen er det viktig å føre en konsekvent returpolitikk. Dette gjelder også for enslige mindreårige. Mange enslige mindreårige fra Afghanistan sendes som migranter til Europa for å skaffe inntekt til familien hjemme. En konsekvent returpolitikk sender et tydelig signal om at det ikke skal lønne seg å utsette sine barn for den risikoen slike reiser innebærer. FNs høykommissær for flyktninger har uttrykt bekymring vedrørende migrasjon av enslige mindreårige fra Afghanistan, og har pekt på behov for rask retur ved avslag samt forebyggende tiltak for å redusere antall barn som utsettes for denne belastningen.

Sikkerheten lokalt rundt senteret i Kabul står sentralt i utformingen av det her aktuelle prosjektet. ERPUMs samarbeidspartner, Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM), har fått i oppdrag å legge til rette for at beboernes sikkerhet og den generelle sikkerhetsberedskapen, ivaretas. IOM har lang felterfaring i Afghanistan. Jeg har tillit til at organisasjonen innretter sikkerhetstiltakene på best mulig måte. I de tilfeller barna kan returnere til sine familier vil det være foreldrene som har ansvar for sikkerheten.

Jeg vil for øvrig vise til St.meld. Barn på flukt (2011-2012), som blant annet omfatter en bred drøfting av de spørsmål og dilemmaer som knytter seg til håndteringen av enslige mindreårige asylsøkere.