Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1951 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 18.09.2012
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 21.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): I Hviterussland er det mange eksempler på at studenter som er aktive i opposisjonsarbeid blir utvist fra lærestedet og mister sin mulighet til å fullføre egen utdanning.
Vil statsråden vurdere en ordning hvor enkelte utviste studenter fra Hviterussland kan komme til Norge for å fullføre sin utdannelse?

Begrunnelse

I mange autoritære stater blir studenter som arbeider for demokratisk endring oppfattet som en trussel mot det sittende regimet. I Hviterussland blir mange studenter som er aktive i opposisjonene plassert i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt. Andre opplever et plutselig fall i karakterer uten at de leverer dårligere enn før og uten at den som setter karakterer kan forklare hva som er bakgrunnen for de plutselig dårlige karakterene. Dårlige karakterer brukes så til å frata studenter studieplassen på grunnlag av manglende faglig progresjon. Utvisning er en effektiv måte å stoppe studentengasjement- og organisering både blant aktive regimekritikere og fungere som trussel for potensielle demokratiforkjempere. Studenter som kunne blitt morgendagens ledere blir istedenfor tvunget inn i et liv i arbeidsløshet og fattigdom og utstøtt fra familiene sine for å ha misbrukt sin mulighet til å ta utdanning. Det er viktig å tilby disse studentene en utdanning slik at de faktisk kan bli morgendagens ledere, samtidig som studenter faktisk tør å engasjere seg for demokrati og menneskerettigheter. Igjennom det hviterussiske eksil-universitetet i Litauen får mange hviterussiske studenter denne muligheten. Sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge, blant annet SAIH, har ytret ønske om å få til en ordning for et begrenset antall utviste studenter, slik at de kan komme til Norge for å studere. Dette vil være en mulighet for disse studentene til å få en god utdannelse i Norge, samtidig som de får førstehåndskjennskap til det norske demokrati, sivilsamfunn og akademiske friheter. Norske studenter er best i verden på demokratiforståelse. Å studere i Norge kan gi hviterussiske studenter nettverk og kunnskap som kan være viktig når disse studentene skal tilbake til sine hjemland og arbeide for demokrati og menneskerettigheter.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet ble stilt til kunnskapsministeren, men er oversendt meg som rette fagstatsråd for besvarelse.

For ordens skyld kan nevnes at jeg nylig besvarte et liknende skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (se spørsmål nr. 1814 og mitt svar av 5. september d.å.).

Jeg har med interesse merket meg forslaget om å få til en ordning hvor studenter som av politiske årsaker er utvist fra sine læresteder i hjemlandet kan komme til Norge for å fullføre studiene her. Forslaget aktualiserer imidlertid flere spørsmål, blant annet knyttet til vurderingen av kvalifikasjoner og innpassing i norsk utdanning, hvordan studiene skal finansieres og hva som skal skje med studentene etter endt utdanning. Det er heller ikke gitt at en slik ordning vil bidra til å styrke demokratiet i studentenes hjemland.

Jeg vil i samråd med andre berørte departementer vurdere disse spørsmålene nærmere, og jeg imøteser den videre debatten om hvordan en slik ordning eventuelt kan utformes slik at hensynet til fremme av demokrati og beskyttelse av politiske dissidenter kan ivaretas på en god måte.