Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1954 (2011-2012)
Innlevert: 18.09.2012
Sendt: 18.09.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 28.09.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I et oppslag på NRK.no 13. september fremkommer det at kommunene er blitt tvunget til å bruke faksmaskiner for å få pasientinformasjon om utskrivningsklare pasienter som skal overføres fra sykehusene til kommunene.
Synes statsråden at dette er en moderne nasjon som Norge verdig, og hva vil statsråden foreta seg for at pasientinformasjon kan bli oversendt fra sykehus og kommune på en sikker måte som ikke truer sikkerheten eller personvernet til utskrivningsklare pasienter?

Begrunnelse

Spørreren viser til oppslaget "Helse-Norge gjeninnfører telefaksen" som er publisert på NRK.no 13. september i år. I oppslaget, som tar sitt utgangspunkt i at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene skulle bedres, viser det seg at reformen tvinger kommunene til å satse på den gode gamle faksmaskinen.
Det fremkommer i saken at kommunene rett og slett ikke har hatt godt nok datautstyr for å kommunisere med sykehusene. Da man ønsker at pasienter som skal overføres fra sykehus til kommunehelsetjeneste ikke skal møte stengte dører eller på andre måter ikke få nødvendig oppfølging, har man blant annet i Bærum kommune egne folk som passer på faksmaskinen for å sikre denne oppfølgingen og at ikke personsentive opplysninger kommer uvedkommende i hende.
Spørreren lurer på om det var blitt tatt høyde for dette før man igangsatte samhandlingsreformen og om denne problemstillingen var kjent for spesialisthelsetjenesten og om berørte departementer og de ansvarlige statsråder ble gjort oppmerksomme på at dette var en problemstilling.
Spørreren vil anta at noen må ha visst at informasjonsflyten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ville bli en utfordring uten at man hadde en felles plattform der pasientinformasjon kunne bli håndtert på en sikker og god måte. Dette innebærer risiko og sårbarhet både for pasienter, berørte kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er svært opptatt av at nødvendige helseopplysninger skal følge pasientene gjennom hele pasientforløpet. Dette er viktig for å sikre pasientsikkerhet og er en effektiv informasjonsflyt for både helsepersonell og mottakere av helse- og omsorgstjenestene.

Samhandlingsreformen fører til økt behov for elektronisk kommunikasjon mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Arbeidet med elektronisk samhandling i sektoren har pågått i flere år, og mange aktører har allerede gevinster av elektronisk utveksling av pasientopplysninger, blant annet gjennom elektronisk meldingsutveksling, e-resept og automatisk frikort. Mye var på plass før samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar i år, men flere av løsningene er ikke godt nok utbredt. I tillegg har det med samhandlingsreformen kommet nye behov for endringer i eksisterende løsninger. Det tar tid å få på plass slike endringer.

En viktig forutsetning for at aktører i helse- og omsorgssektoren skal kunne samhandle elektronisk på en sikker og hensiktsmessig måte, er at alle IT-systemene benytter standardiserte løsninger for å få tilgang til, dele og utveksle informasjon. Departementet har derfor styrket arbeidet med standardisering. Det er et mål at alle relevante elektroniske meldinger kan tas i bruk på en enkel måte, også melding om utskrivningsklare pasienter. For å bidra til at standardene tas i bruk, arbeider Helse- og omsorgsdepartementet nå med en forskrift som foreslår å stille krav til at alle skal følge vedtatte standarder til meldinger og funksjonalitet i journalsystemene. Det skal ikke lenger være frivillig. Høring av ny forskrift vil bli sendt ut innen utgangen av 2012. Departementet har også gitt Norsk Helsenett SF i oppdrag å bistå i arbeidet med å innføre elektroniske meldinger mellom kommuner, fastleger og sykehus. Stortinget har også bevilget midler til dette arbeidet i 2011 og 2012. Jeg forstår at bruk av telefaks for noen kan virke gammeldags i vår elektroniske tidsalder og jeg er trygg på at den vil bli faset ut der den i dag er i bruk ettersom nye elektronisk løsninger kommer på plass. Inntil det er jeg glad for at telefaksen kan være til hjelp i en overgangsperiode.

Avslutningsvis vil jeg nevne at regjeringen vil legge fram to stortingsmeldinger i løpet av 2012, én om pasientsikkerhet og én om digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten. I disse meldingene vil vi foreslå tiltak som sikrer at helsepersonell har tilgang til opplysninger som er oppdaterte - og av høy kvalitet - når de trenger det.