Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1955 (2011-2012)
Innlevert: 18.09.2012
Sendt: 18.09.2012
Besvart: 27.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Fredag 14. september overbrakte en polititjenestemann i Oslo en beklagelse på vegne av Oslo og det norske samfunnet til de oppmøtte ved fredagsbønnen i en moské i Oslo, i anledning publiseringen og mangfoldiggjøringen av filmen "Innocence of Muslims".
Kan statsråden gjøre rede for når det ble praksis for polititjenestemenn å uttale seg på vegne av Oslo og det norske samfunnet, og var denne konkrete beklagelsen godkjent av politisk ledelse i statsrådens departement?

Begrunnelse

Spørreren viser til oppslag i Aftenposten (www.osloby.no) "Politiet støttet muslimene under fredagsbønnen", fredag 14. september. I dette oppslaget kommer det frem at en polititjenestemann på vegne av Oslo og det norske samfunnet uttalte seg om politiske forhold.
Vedkommende polititjenestemann som holdt et innlegg ved Central Jamaat-e-Ahl-Sunnat der det ble tatt sterk avstand fra den islamkritiske filmen Innocence of Muslims.
Spørreren stiller seg undrende til at politiet blir gitt i oppgave å uttrykke sterke politiske oppfatninger på vegne av det norske samfunnet og kan ikke erindre at dette er blitt etablert praksis. Spørreren ønsker å bringe klarhet i om denne meningsytringen var blitt klarert av politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet, eventuelt av et annet departement og når dette ble politisk praksis.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politiets oppgaver følger av politilovens § 2. Politiet representerer en del av det sivile maktapparatet, og er generelt samfunnets fremste utøver av makt og myndighet. Politiet skal bidra til å skape trygghet og sikre folks velferd, og gir hjelp og bistand til alle grupper i ulike sammenhenger. Det dreier seg ikke bare om å sikre og opprettholde ro og orden, men også om å forebygge lovbrudd.

Når den enkelte polititjenestemann/-kvinne utfører sin tjeneste, vil det ikke være som enkeltperson eller medlem av en gruppe, men som en representant for samfunnet. Dette fordrer at politiet opptrer korrekt, objektiv og nøytralt. Det vises i denne forbindelse til Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) § 3-1 fjerde ledd som fastsetter at «Under tjenesteutøvelsen skal politimannen være sannferdig, saklig og upartisk».

Politidirektoratet har gjennom ulike styringsdokumenter oppfordret politidistriktene til å etablere god kommunikasjon med øvrige aktører i samfunnet. Tilstedeværelse i ulike etniske miljø er, slik Politidirektoratet vurderer, viktig for å skape forståelse for ulike kulturer samt forebygge kriminalitet. Det er slik jeg vurderer det, et viktig forebyggende arbeid Oslo politidistrikt gjennomfører i dialog med ulike etniske miljøer.

Jeg finner det ikke riktig å kommentere en angivelig uttalelse fra en tjenestemann. Jeg vil imidlertid forsikre meg om at Politidirektoratet overfor politidistriktet har en holdning til den enkelte tjenestemanns rett til ytringer og ansvar for disse.