Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1959 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 19.09.2012
Besvart: 25.09.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Er det etter statsrådens vurdering i tråd med EØS-avtalen å kjøpekraftsjustere trygdeytelser som for eksempel barnetrygd, kontantstøtte eller uføretrygd når disse ytelsene utbetales til personer bosatt i EU-land som Polen eller Spania?

Begrunnelse

Brochmann-utvalget skriver i NOU 2011:7 Velferd og migrasjon på side 116 følgende:

«Etter artikkel 10 i forordningen skal ikke bare personer likebehandles, men også territorier. En ytelse kan "… ikke reduseres, endres, suspenderes, bortfalle eller beslaglegges …" av den grunn at den berettigete er bosatt på en annen medlemsstats territorium. Hvis norsk lovgivning for eksempel hadde bestemt at uførepensjon skulle reguleres ut fra levekostnadene i bostedslandet, ville det vært i strid med forordningen å anvende bestemmelsen innenfor EØS. Dette ville gjelde selv om bestemmelsene var nøytralt utformet, og følgelig likebehandlet for eksempel norske uførepensjonister bosatt i Spania med spanske statsborgere med opptjening i folketrygden som ønsker å motta uførepensjonen sin i Spania.»

Det finnes unntak i skjæringspunktet mellom trygd og sosialhjelp, men ytelsene nevnt i spørsmålet ser ikke ut til å falle inn under unntaksreglene. Som utvalget skriver, også på side 116:

«Det må påpekes at adgangen til å unnta ytelser fra eksportplikt gjennom oppføring i vedlegg IIa er et meget trangt nåløye.»

Uthevningen tilhører Brochmann-utvalget.
Det vises videre til et oppslag i VG 12. mai 2011, der den samme forståelsen av regelverket fremgår.

«Men EØS-avtalen gjør at Norge ikke kan stanse trygdeeksporten til EU. – Det er et likebehandlingsprinsipp som gjelder, og det er ufravikelig. Da må man gjøre noe med selve ordningene, og det er vårt poeng, sier utvalgsleder Grete Brochmann til VG. Nettopp derfor må vi bare godta at trygdepengene sendes ut av Norge, sier leder av Aps integreringsutvalg og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap). – Det er viktig at vi har et sett av universelle rettigheter. Og vi må nok bare venne oss til at ytelser blir tatt med ut av landet, særlig til andre land i Europa, sier Støre til VG.»

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Norge er, på samme måte som de øvrige EØS-landene, forpliktet til å etterleve bestemmelsene i den forordningen som regulerer trygdekoordineringen mellom landene.

Som representanten Røe Isaksen nevner i begrunnelsen for spørsmålet sitt, stiller EØS-regelverket opp forpliktelser med hensyn til utbetalinger til personer som oppfyller folketrygdens krav til ytelser, uavhengig av om disse personene er bosatt i Norge eller i andre EØS-land.

Jeg er selvfølgelig kjent med Brochmann-utvalgets vurdering av eksportforpliktelsene innenfor EØS. Blant annet som en oppfølging av Brochmann-utvalgets utredning, har jeg igangsatt et internt arbeid i departementet med sikte på å foreta en helhetlig gjennomgang av gjeldende regelverk for medlemskap i folketrygden og eksport av ytelser fra folketrygden.

Formålet med dette arbeidet er blant annet å få utredet omfanget av Norges handlingsrom på området, innenfor de folkerettslige forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom bi- og multilaterale avtaler, herunder EØS-avtalen.

I denne forbindelse vil også spørsmålet om kjøpekraftsjustering bli vurdert nærmere.