Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1960 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 19.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden foreta en gjennomgang av rutiner ved behandling av våt AMD, for å forsikre seg om at pasientene får et best mulig tilbud?

Begrunnelse

Jeg er gjort oppmerksom på at det er etablert praksis i Norge på at man til bruk av behandling av våt AMD benytter et legemiddel som i utgangspunktet er tenkt brukt ved kreftbehandling. Denne formen for Off-label bruk har trolig en begrunnelse men etter det jeg kjenner til har produsenten av dette legemiddelet tidligere har rapportert om at det ikke er tenkt benyttet til behandling av våt AMD.
Legemiddelet er heller ikke godkjent til denne behandlingen.
Etter det jeg kjenner til er det imidlertid er det godkjente legemidler for denne sykdommen på markedet. Jeg er opptatt av at pasientene får en best mulig behandling, og ønsker derfor at statsråden vurderer om helsetjenestens praksis på dette området er hensiktsmessig.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er en sykdom som fører til svekkelse av synet og blindhet. Sykdommen er den hyppigste årsaken til alvorlig synsreduksjon hos eldre i vestlige land sammen med diabetes.

Departementet er kjent med at det er to aktuelle medikamenter for behandling av AMD og at begge medikamentene brukes i Norge. Det ene legemiddelet er godkjent i Norge for AMD mens det andre legemiddelet brukes "off label" på samme indikasjon.

Kravet om forsvarlig helsehjelp i denne saken reguleres gjennom spesialisthelsetjenesteloven. I denne saken har forsvarligheten vært vurdert av både Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Helseforetakene kan tilby behandling og hjelp innenfor rammen av forsvarlighetskravet. Tilsynsmyndighetene har myndighet til å gi pålegg til helseforetak dersom de finner uforsvarlige forhold.