Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1961 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Stemmer det at statsråden fikk bekymringsmeldinger om manglende faglig og personellmessig forsvarlighet ved overflytting fra OUS til AHUS av 160 000 pasienter innen 1. januar 2011 i forkant av overflyttingen?

Begrunnelse

Driften ved AHUS har blitt dokumentert av Helsetilsynet å være uforsvarlig i 9 måneder i 2011 der det ved overføring av 160 000 nye pasienter 1. januar 2011 manglet hele 550 leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Det har kommet frem at to pasienter har dødd på grunn av forholdene ved AHUS. I tillegg er ytterligere 13 dødsfall ved AHUS betegnet som unaturlige og er for tiden til granskning. Ut over dette, har det blitt registrert 87 krav fra Norsk pasienterstatning etter skader ved AHUS i 2011.
Opposisjonen så med bekymring på den planlagte overføringen av 160 000 pasienter fra OUS til AHUS. Det vises spesielt til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten dokument nr. 15: 479 (2010- 2011) der han 07.12 2010 tok opp bekymringen om faglig forsvarlighet med en så stor mangel på fagpersonell. I sitt tilsvar sa statsråden den gang:

"Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om pasientene i hele hovedstadsområdet skal være sikret forsvarlige helsetjenester i forbindelse med overføringen av pasientgrunnlaget fra OUS til Ahus."

I helgen ble Siri Hatlen intervjuet på tv der hun ga uttrykk for at hun hadde kommet med sin bekymring til statsråden i styremøte om forsvarlighet av en så omfattende og snarlig overflytting av pasienter fra OUS sitt ansvarsområde til AHUS underveis i prosessen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det har hele tiden vært vel kjent at det er risiko knyttet til å flytte et pasientgrunnlag på 160 000 pasienter fra et sykehus til et annet. Departementet har imidlertid hele tiden vært tydelige på at overføring ikke måtte skje før det var forsvarlig. Helse- og omsorgsdepartementet sin oppfølging av de regionale helseforetakene varierer med risiko og utfordringsbilde. Allerede i 2010 ble Oslo universitetssykehus HF (OUS) og omstillingsprosessen i hovedstadsområdet fulgt spesielt i forbindelse med den månedlige oppfølgingen av Helse Sør-Øst RHF. Denne oppfølgingen ble ytterligere intensivert i 2011, med møter hver 14. dag siden juni 2011. Daværende helse- og omsorgsminister tok initiativ til flere særskilte møter om omstillingsarbeidet allerede i 2010, der ledelsen i OUS har møtt sammen med ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.

Fremdriftsplanen for overføring av pasienter fra OUS til Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har skjedd i nær dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og de to helseforetakene. Gjennom året 2010 behandlet styrene ved helseforetakene en rekke saker i tilknytning til beslutningen om overføring av pasientgrunnlaget.

Jeg vil også vise til at det på oppfordring fra Helse Sør-Øst RHF ble bedt om forpliktende styrevedtak fra både Ahus og OUS med en bekreftelse på at tidspunkt for overføring var omforent og ville kunne skje på en betryggende måte for pasienter og ansatte. Slike vedtak forelå henholdsvis 30. september, jf vedtak i sak 102/2010 ved OUS og 29. oktober, jf vedtak i sak 93/10 ved Ahus.

Det vil bestandig være knyttet risiko til så store endringer som å overføre et pasientgrunnlag på 160 000 pasienter. Departementet har forholdt seg til tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst RHF som ble gitt høsten 2010 om at overføringen kunne gå som planlagt. Dette ble også bekreftet av Ahus til Helse Sør-Øst RHF så sent som i desember 2010.

Det ble som kjent opprettet tilsynssak mot Ahus på grunn av bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte for sykepleierne om overbelegg og bemanningsproblemer i store deler av 2011. Svaret fra Fylkesmannen ble oversendt Ahus 20. september i år, og Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å oversende saken til Statens Helsetilsyn.