Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1963 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Har planene om overføring av pasienter fra Groruddalen fra Aker til Ahus blitt korrigert siden 2009, eventuelt på hvilken måte, og fikk statsråden på noe tidspunkt advarsler fra Oslo universitetssykehus eller Ahus om at det var uforsvarlig å overføre pasientansvaret til Ahus da det skjedde?

Begrunnelse

25. november 2009 stilte undertegnede statsråden spørsmål i spørretimen om hvordan Ahus skulle greie å ta ansvaret for befolkningen i bydel Alna i Oslo etter at det i 2008 ble besluttet at disse skulle overføres fra Oslo sykehusområde til Akershus sykehusområde fra 2011.
Spørsmålet lød:

«Kan statsråden garantere at en eventuell overflytting av pasientene i Groruddalen fra Aker til Ahus er dimensjonert riktig, slik at sykehuset er i stand til å ta imot veksten av pasienter?»

Statsråden svarte blant annet at:

«Planene vil bli korrigert dersom det viser seg at det kan oppstå kapasitetsutfordringer i forbindelse med overføringen».

På spørsmål om statsråden kunne garantere Groruddalens befolkning at de ikke blir overført til et sykehus som ikke er i stand til å motta dem, svarte statsråden blant annet:

«Men det er helt klart at det ikke vil bli gjort noen overflyttinger før dette sykehuset fungerer slik det skal».

I media har vi i det siste lest at AHUS manglet 750 stillinger før januar 2011. Vi har også kunnet lese at tidligere direktør ved Oslo universitetssykehus, Siri Hatlen, mente det var uforsvarlig å overføre pasientansvaret til Ahus da det skjedde. Dette skal hun ifølge media også ha informert helse- og omsorgsministeren om. Blant annet sier Hatlen til NRK at hun fortalte statsråden om at hun ville anbefale å utsette overføringen av ansvaret for 160.000 pasienter til Ahus. Årsaken var at Hatlen mente Ahus ikke hadde nok ansatte, mens Oslo universitetssykehus satt igjen med for mange.
På NRK Aktuelt 17. september sa imidlertid statsråden at:

«...jeg ble hele tiden forsikret om at dette var forsvarlig, det var de to styrene på Oslo universitetssykehus og Ahus enige om og ut i fra det skjedde overflyttingen».

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: En av premissene i forbindelse med omstillingene i hovedstadsområdet var at befolkningen i de tre nordligste bydelene i Oslo skulle få sine fremtidige lokalsykehustjenester ved nytt Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Denne premissen ble lagt allerede da Stortinget ga klarsignal for byggingen av nytt Ahus i statsbudsjettet for 2004. I styresak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF ble det besluttet å etablere nye sykehusområder i Helse Sør-Øst RHF, og det ble gjort vurderinger av behov og tilgjengelig kapasitet i de ulike sykehusområdene. Befolkningen i bydelene Grorud og Stovner ble overført fra Aker sykehus til Ahus allerede i 2004. Analyser viste at en tilførsel i størrelsesorden 160 000 ville være nødvendig for optimal kapasitetsutnyttelse ved Ahus fra 1. januar 2011, når den siste sengefløyen med 112 senger og et nytt pasienthotell med 73 senger kom på plass. Helse Sør-Øst RHF sin vurdering var at ikke bare Alna, men også kommunene i Follo skulle overføres til Ahus fra 2011 for å utnytte kapasiteten best mulig.

Helse- og omsorgsdepartementet sin oppfølging av de regionale helseforetakene varierer med risiko og utfordringsbilde. Allerede i 2010 ble Oslo universitetssykehus HF (OUS) og omstillingsprosessen i hovedstadsområdet fulgt spesielt i forbindelse med den månedlige oppfølgingen av Helse Sør-Øst RHF. Denne oppfølgingen ble ytterligere intensivert i 2011, med møter hver 14. dag siden juni 2011. Daværende helse- og omsorgsminister tok initiativ til flere særskilte møter om omstillingsarbeidet allerede i 2010, der ledelsen i OUS har møtt sammen med ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.

Fremdriftsplanen for overføring av pasienter fra OUS til Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har skjedd i nær dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og de to helseforetakene. Gjennom året 2010 behandlet styrene ved helseforetakene en rekke saker i tilknytning til beslutningen om overføring av pasientgrunnlaget.

Jeg vil også vise til at det på oppfordring fra Helse Sør-Øst RHF ble bedt om forpliktende styrevedtak fra både Ahus og OUS med en bekreftelse på at tidspunkt for overføring var omforent og ville kunne skje på en betryggende måte for pasienter og ansatte. Slike vedtak forelå henholdsvis 30. september, jf. vedtak i sak 102/2010 ved OUS og 29. oktober, jf. vedtak i sak 93/10 ved Ahus.

Det vil bestandig være knyttet risiko til så store endringer som å overføre et pasientgrunnlag på 160 000 pasienter. Departementet har forholdt seg til tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst RHF som ble gitt høsten 2010 om at overføringen kunne gå som planlagt. Dette ble også bekreftet av Ahus til Helse Sør-Øst RHF så sent som i desember.

Det ble som kjent opprettet tilsynssak mot Ahus på grunn av bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte for sykepleierne om overbelegg og bemanningsproblemer i store deler av 2011. Svaret fra Fylkesmannen ble oversendt Ahus 20. september i år, og Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å oversende saken til Statens Helsetilsyn.