Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1964 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hva er årsaken til at Telemark får 6,4 mill. kroner mindre til øyeblikkelig hjelp døgnplasser som følge av samhandlingsreformen, og vil statsråden sørge for å rette opp denne skjevheten?

Begrunnelse

Som følge av samhandlingsreformen blir ansvaret for øyeblikkelig hjelp døgnplasser gradvis faset over til kommunene. I Telemark utgjør dette et trekk i rammen for spesialisthelsetjenesten på 7,1 mill. kroner. Kommunene kan i dag søke midler til å bygge opp dette tilbudet. Da midlene ble tildelt for 2012 er det bare gitt 700 000 kroner i tilskudd til en kommune i Telemark. Dette betyr dermed at det reelt sett blir kuttet 6,4 mill. kroner i tilbudet for øyeblikkelig hjelp døgnplasser i Telemark i 2012. Det er jeg svært lite tilfreds med.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Samhandlingsreformen er en del av regjeringens politikk for å sikre samfunnets bærekraft, styrke innsatsen innen forebygging og sikre en fortsatt god helse- og omsorgstjeneste for de neste generasjoner. Det er et langsiktig utviklingsarbeid. Et hovedgrep for å gjennomføre reformen er å motivere og gi kommunene insentiver, slik at en større del av det samlede tilbudet ytes i kommunene. Det er også et mål at færre innbyggere skal få behov for sykehusinnleggelser ved et styrket folkehelsearbeid og ved bedre og tettere oppfølging i kommunene.

Det er overført 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene til kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering av somatiske innleggelser i sykehus. Departementet skal også utrede økonomiske virkemidler for rus og psykisk helse. I tillegg til dette skal om lag 1 mrd. kroner gradvis overføres fra sykehusene til kommunene i perioden 2012-2015 til etablering av nye øyeblikkelig-hjelp døgntilbud i kommunene. Dette nye døgntilbudet er en viktig del av samhandlingsreformen. Det tas sikte på å innføre en plikt for kommunene til å ha et slikt tilbud fra 2016. De regionale helseforetakene er trukket 262 mill. kroner for 2012. Halvparten av disse midlene, 131 mill. kroner, utbetales fra Helsedirektoratet basert på søknad når det er inngått avtale med helseforetaket. Den andre halvdelen skal tilføres kommunen fra helseforetaket fra det tidspunkt som tilbudet er i drift. Det tas sikte på å overføre alle midlene, i overkant av 1 mrd. kroner, til kommunenes frie inntekter fra 2016.

Helse Sør-Øst RHF er for 2012 bedt om å holde tilbake i alt 73,2 mill. kroner. Dette utgjør helseforetakenes andel av tilskuddet til kommuner for å finansiere utbyggingen av øyeblikkelig-hjelp-tilbud i 2012. Helse Sør-Øst RHF har valgt å trekke ut beløpet basert på sin inntektsmodell for helseforetakene. Som en følge av dette får Sykehuset Telemark HF et trekk på 7,1 mill. kroner.

I 2012 har146 kommuner søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet. Dette utgjør en tredjedel av landets kommuner. Det er søkt om omlag 50 mill. kroner mer enn det er budsjettert med. Det er gledelig at så mange helseforetak og kommuner har klart å bli enige om hvordan dette tilbudet skal etableres allerede nå, selv om det gir oss noen utfordringer. Departementet har bedt direktoratet om å se på regelverket for 2013, og å foreslå en innretting som kan gjøre at enda flere kommuner kan komme i gang tidlig. De aller fleste kommuner som har fått midler i 2012, har oppstart sent på året. Det vil si at de ikke får bidrag fra helseforetaket før i 2013. Dette gjelder også for kommunene i Telemark.

Jeg vil følge utviklingen nøye og vurdere endringer dersom det viser seg å være nødvendig.