Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1965 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 04.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): For ett år siden henvendte en slakter seg til meg om en sak som gjelder tolkning av det nye matregelverket (hygienepakken) og konsekvenser for små virksomheter som f.eks. slakterbutikker. Spørsmålet var hvorvidt slakterbutikker skal defineres som kjøttvirksomheter og dermed plasseres i samme kategori som kjøttindustrien, eller defineres som detaljist. Saken ble overlevert landbruksministeren i januar 2012, og fulgt opp av NHO 28.06.12.
Kan jeg be om en tilbakemelding på saken og problemstillingene som er reist?

Begrunnelse

11. januar 2012 ble denne saken overlevert landbruksministeren, som skulle få den vurdert i departementet. Saken handler om tolkning av det nye matregelverket (Hygienepakken) og konsekvenser for små virksomheter som slakterbutikker. Spørsmålet er om slakterbutikker skal defineres som kjøttvirksomhet på linje med kjøttindustrien, eller som detaljist/butikk. Defineres slakterbutikk som detaljist må virksomheten holde seg innenfor en grense på 300 kg animalske produkter som selges engros ukentlig. Dette tallet er så lavt at det ikke er mulig for en slakterbutikk å holde seg innenfor det. For slakterens vedkommende betyr det at virksomheten defineres som kjøttvirksomhet på linje med industrien, noe som har stor praktisk og økonomisk betydning. Brev fra slakteren og NHO mat og landbruk er oversendt ministeren. Her er problemstillingene utførlig beskrevet. Jeg ber om at det gis en tilbakemelding på saken.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er kjent med at enkelte mindre virksomheter innen kjøttbransjen oppfatter det som en belastning at de må etterleve de samme forskriftene som gjelder for kjøttindustrien. For meg som helse- og omsorgsminister er det viktig å understreke at maten vi kjøper i butikken, må være trygg. Det skal ikke være slik at man kan risikere å få dårligere produkter om man kjøper kjøttvarer fra en mindre slakterbutikk enn fra en stor kjøttindustrivirksomhet.

Regelverket på området er i hovedsak EØS-basert, men gir enkelte valgmuligheter for medlemsstatene i EØS. Det gjelder blant annet mulighet til å fastsette grensen for hva som regnes som detaljhandel. Denne grensen avgjør hvilke hygieneregler som gjelder. Grensen på 300 kg pr. uke, som omtales i spørsmålet, ble fastsatt etter en avveining av flere forhold etter en offentlig høring i 2007. Tilsvarende argumenter som er gjengitt i spørsmålet, ble vurdert da grensen ble fastsatt. Grensen, både når det gjelder mengde og kriterier, er ulik i medlemsstatene, nettopp fordi EØS-reglene gir enkelte nasjonale valgmuligheter.

Departementet vil nå be Mattilsynet vurdere om det er grunnlag for å endre grensen, blant annet ut fra erfaringene i Norge og regelverk og praksis i andre land. Det er et overordnet mål at all mat som omsettes skal være trygg. Det må også gjenspeiles i hygienekravene vi stiller til de ulike næringsaktørene i kjøttbransjen, uavhengig av størrelse. Men hvis dette hensynet kan ivaretas også ved en høyere unntaksgrense, vil vi vurdere det.

Vedlegg til svar:

Forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Kapittel V. Utfyllende nasjonale bestemmelser om forståelse av marginal, lokal og begrenset detaljistaktivitet.

§ 16. Virkeområde

I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om forståelse av marginal, lokal og begrenset aktivitet når næringsmidler av animalsk opprinnelse fra detaljister utelukkende leveres til andre detaljister i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 1 nr. 5 bokstav b ii).§ 17. Bestemmelser om forståelse av marginal, lokal og begrenset aktivitet

Med marginal aktivitet forstås at detaljist ukentlig leverer inntil 300 kg næringsmidler av animalsk opprinnelse til andre detaljister. Denne mengden kan beregnes som et ukentlig gjennomsnitt over en periode på inntil 6 måneder.

Med lokal aktivitet forstås at detaljist leverer næringsmidler av animalsk opprinnelse til andre detaljister i samme fylke eller innenfor en maksimal avstand på 100 km. Detaljister som kan vise at deres naturlige salgsområde går ut over disse grensene, kan levere i et større område.

Med begrenset aktivitet forstås at detaljist leverer næringsmidler av animalsk opprinnelse utelukkende til andre detaljister som leverer disse næringsmidlene direkte til sluttforbruker.