Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1967 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i NRK er det inngått en kontrakt mellom Direktoratet for nødkommunikasjon og Motorola som innebærer at leverandøren forplikter seg til at nødnettet bare skal dekke omlag 70 prosent av Norge. I tillegg fremkommer det at for Sunnmøres del så vil avtalen medføre at dekningsgraden reduseres fra 88 til 61 prosent. Dersom dette medfører riktighet vil dette kunne medføre svekket tillit til systemet allerede før det er på plass.
Er disse opplysningene korrekt, og er statsråden tilfreds med dekningen på Sunnmøre?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I Prop. 100 S (2010-2011) fremgår at det ved landsdekkende utbygging av Nødnett er en målsetting å dekke 79 % av landarealet og nær 100 % av befolkningen. Videre at det vil bli dekning langs alle europaveier, riksveier og fylkesveier samt i byer og tettsteder, også i stor grad innendørs. Denne målsetningen står ved lag, og ligger til grunn for arbeidet med å rulle ut Nødnett i resten av Fastlands-Norge.

Utbygging av Nødnett i resten av landet er nå i full gang. Per i dag pågår det utbygging i Hedmark, Vest-Oppland og Gudbrandsdalen politidistrikter, og det pågår radioplanlegging for hele landet.

Å etablere dekning i et mobilnett, slik som Nødnett, er som å bygge et puslespill der brikkenes form og størrelse endrer seg etter hvor de blir lagt. Tilgang på eksisterende infrastruktur er en viktig faktor ved utbyggingen. Erfaringen fra trinn 1 av Nødnett viste at det tok lang tid å etablere de siste basestasjonene i områder hvor eksisterende infrastruktur ikke kunne benyttes, ref. Prop. 100 S (2010-2011).

Tilnærmingen man har valgt i trinn 2 er derfor først å bygge et nett med sammenhengende god dekning i de områder der folk bor og nødetatene vanligvis opererer. Denne tilnærmingen medfører at Nødnett kan tas i bruk til tross for at siste basestasjon ikke er bygget, og samtidig gi bedre dekning og funksjonalitet enn de de gamle sambandene nødetatene benytter i dag. For å kunne benytte Nødnett også ved hendelser i områder der det ikke er etablert fast dekning, vil det bli anskaffet mobile basestasjoner. Der målinger eller erfaring fra bruk viser at det bør bygges ytterligere dekning i et område, vil dette bli gjort uten at det hindrer framdrift i utbyggingen av andre områder.

Det er forståelig at det er skapt uro på bakgrunn av tallene som ble vist i NRK Dagsrevyen. Tallene som ble vist representerer verken dekningsmålet eller den endelige dekningen i et område. Målsetningen i Prop. 100 S (2010-2011) står som nevnt fast. For å sikre at dekningen som bygges er i tråd med lokale behov, er en viktig del av detaljplanleggingen å gjennomføre møter med lokale representanter for nødetatene som kjenner til de lokale behovene og utfordringene. Den detaljerte radioplanen utvikles på bakgrunn av innspill fra slike lokalkjente representanter.

Direktoratet for nødkommunikasjon har gjennomført flere slike møter allerede, blant annet med etatsrepresentanter fra Sogn og Fjordane (11.9.2012) og Hordaland (20.9.2012). Detaljplanleggingen for Møre og Romsdal er ikke igangsatt ennå, men vil bli gjennomført i løpet av høsten.