Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1994 (2011-2012)
Innlevert: 24.09.2012
Sendt: 24.09.2012
Besvart: 01.10.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med Norges geologiske undersøkelser (NGU) sitt pågående arbeid med mineralkartlegging i fastlands-Norge, kan statsråden redegjøre for i hvor stor grad dette også vil omfatte Svalbard, samt om en også vil igangsette mineralkartlegging av havbunnen på norsk kontinentalsokkel (eksklusiv olje og gass) og eventuelt når?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har bevilget midler til et fireårig kartleggingsprogram med en samlet ramme på 100 mill. kroner til kartlegging av mineraler i Nordland, Troms og Finnmark. Det ble i 2011 bevilget 25 mill. kroner til kartleggingen, og den samme summen ble bevilget i budsjettet for 2012. Kartleggingen gjennomføres av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Kartleggingen omfatter kun landarealet i de tre fylkene.

Norsk Polarinstitutt har ansvaret for den statlige geologiske kartleggingen på Svalbard. I 2011 ble det brukt 2,2 mill. kroner over Norsk Polarinstitutts budsjett til geologisk kartlegging på Svalbard. Målet for instituttets geologiske aktivitet er å gi forvaltningen og andre brukergrupper kunnskap om geologisk oppbygging, grunnforhold og geologiske ressurser i norske polarområder. Kartleggingen i regi av Norsk Polarinstitutt har karakter av generell geologisk kartlegging som ikke er spesielt rettet inn mot mineralressurser.

Private aktører har imidlertid anledning til å drive geologisk kartlegging og letevirksomhet på Svalbard innenfor de rammene som blant annet miljøregelverket på øygruppen setter. NGU har ikke mandat til kartlegging av berggrunnen eller potensielle mineralforekomster på Svalbard.

Regjeringen sørger gjennom MAREANO-programmet for å kartlegge det marine miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Dette bidrar til å sikre en helhetlig ressursforvaltning av havområdene. Kartleggingen viser at det i disse områdene kan være forekomster av grus og skjellsand som kan ha potensiell økonomisk verdi på lang sikt. Det er også indikasjoner på at det kan finnes andre økonomisk interessante mineralforekomster i såkalte ”svarte skorsteiner” langs Atlanterhavsryggen, herunder ved Jan Mayen. Eventuell utvinning av slike forekomster vil først være aktuelt på lang sikt.