Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1968 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 24.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Det pågår en god prosess i regi av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning for å se på en fremtidig fengselsstruktur. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter selv om departementet også har andre oppgaver fremover. I Haugesund-regionen er det konkrete planer om et nytt fengsel og det må settes av penger på budsjettet for 2013 for å kunne starte planlegging og prosjektering.
Hvor mye midler må bevilges for 2013 til et slikt prosjekt, eller kan summen tas av ordinære rammer hos departementet eller Statsbygg?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har fått i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene. I planen skal det vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2001-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.

Det skal også vurderes hvor enhetene bør lokaliseres med hensyn til bl.a. nærhetsprinsippet og innsattes hjemsted, og hvor store enhetene bør være for å sikre et godt innhold i straffegjennomføringen. I tillegg skal det gjøres en vurdering av enhetenes bygningsmessige tilstand og hvordan fengslene bør være utformet for å tilfredsstille kravene til moderne straffegjennomføring. Strukturen i Kriminalomsorgen region sørvest, herunder Haugesund fengsel, vil bli vurdert i forbindelse med planen.

Kapasitetsplanen vil om kort tid bli oversendt Justis- og beredskapsdepartementet. Den vil være et grunnlagsdokument for de prioriteringer departementet vil gjøre med hensyn til eventuelle forslag om utbedringer i fengslene eller nybygg. Prosjekter som departementet ønsker å prioritere må deretter utredes nærmere. Jeg vil komme tilbake til eventuelle tiltak som følger av planen på egnet måte.