Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1977 (2011-2012)
Innlevert: 20.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 26.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): For tre år siden sendte regjeringen ut en pressemelding om at det skulle legges til rette for et godt bredbåndstilbud over hele landet, og man skulle benytte 800 MHZ-frekvensen. Så langt har det skjedd svært lite.
Når vil regjeringens 3 år gamle løfte bli iverksatt, og er statsråden komfortabel med at det har tatt så lang tid uten at noe har skjedd?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Frekvensene som skal tildeles i 800 MHz-båndet, nærmere bestemt dupleksbåndet 791-821/832-862 MHz, er en viktig ressurs for samfunnet. Den er svært attraktiv for tilbydere av mobile tjenester i det norske markedet, fordi den gjør det mulig å bygge ut kostnadseffektivt i grisgrendte strøk. Disse frekvensene vil følgelig danne grunnlag for en sterkt forbedret dekning for mobilt bredbånd. Nettopp derfor er spørsmålet om disponering av denne ressursen også meget viktig for regjeringen. Alle sider av saken må overveies grundig. Ressursen skal tildeles med lang varighet, og det er nødvendig å få vurdert og ivaretatt alle vesentlige hensyn i forkant av at tildelingen finner sted.

Det er et mål for regjeringen å finne en løsning og fastsette krav som på en best mulig måte bygger opp under politiske målsettinger om at hele landet skal få tilgang til bredbåndstjenester av god kvalitet. Dette er krevende og har vist seg å ta tid. Det er mange hensyn som skal tas, og det er ingen grunn til å legge skjul på at det finnes momenter som trekker i forskjellige retninger. Jeg kan forsikre representant Korsberg om at dette er en sak som prioriteres i Samferdselsdepartementet, og jeg er trygg på at vi kommer frem til en god løsning.

800 MHz-båndet vil sammen med frekvenser i 900 og 1800 MHz-båndene tildeles i en auksjon som Post- og teletilsynet har i oppgave å gjennomføre innenfor de rammer regjeringen beslutter. Jeg kan ikke angi et spesifikt starttidspunkt for auksjonen. Dette avhenger blant annet av de avveininger og avklaringer som må gjøres i regjeringen og den tid til sluttforberedelser som både auksjonsdeltagere og tilsynet vil trenge. Jeg har tidligere vist til at man må påregne at det kan gå i hvert fall tre måneder fra auksjonsrammene er avklart til tildelingen vil finne sted.