Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1979 (2011-2012)
Innlevert: 20.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 27.09.2012 av kulturminister Hadia Tajik

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva slags bruk legges det opp til at nye innehavere av frekvenstillatelsene i Lokalradioblokka skal nytte frekvensene til, og hva slags muligheter foreligger for dispensasjon fra denne bruken dersom slikt krav foreligger?

Begrunnelse

Meld. st. 8. (2010–2011) brakte oss på mange måter inn i en ny radiohverdag, og selv om det har vært politiske uenigheter om prosessen som har ledet frem til beslutningen om overgangen til DAB og å slukke FM-nettet, så har enkelte premisser ligget fast. De praktiske utfordringene som har blitt trukket frem vedr. DAB vil forhåpentligvis være løst innen FM-nettet slukkes, og lokalradioene skal fortsatt få mulighet til å sende via FM. Også i Post- og teletilsynets utlysning av 6.7.12 står det å lese følgende:

"Post- og teletilsynet (PT) og Medietilsynet (MT) utlyser frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner til prøvedrift i en landsdekkende frekvensblokk for digital lokalradio. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge."

Likevel har spørsmålsstiller mottatt bekymringsmeldinger fra lokalradiostasjoner, som nå føler at deres eksistens er truet og at premissene for frekvenstildelingene har blitt endret. Disse stasjonene har visstnok - som Stortinget - utelukkende fått høre om at lokalradioene fortsatt skal få sende via FM-nettet. Nå er våre tilbakemeldinger imidlertid at mange av kanalene føler seg ført bak lyset ifm. PTs utlysning, da frekvensene ikke nødvendigvis skal gå til lokalradio. Stasjonene melder om at det nå er sannsynlig at frekvensressursene nå i stedet vil gå til formål som TV-kringkasting og mobilt bredbånd, og spørsmålsstiller håper ansvarlig statsråd for lokalradio kan svare på om det finnes noen formålsbestemmelser knyttet til disse frekvenstildelingene.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Saken gjelder tillatelser til prøvedrift av et nett som skal tilby kapasitet til lokalradio fram til 2017. Det er Medietilsynet og Post- og teletilsynet som har myndighet til å tildele tillatelse for lokalradio (fotnote 1). Både de politiske føringene i stortingsmeldingen om digitalisering av radiomediet og kunngjøringene fra de to tilsynsorganene er tydelige på at frekvensressursene skal benyttes til lokalradio.

Post- og teletilsynet og Medietilsynet kunngjorde i juli 2012 anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for prøvedrift av lokalradio i samsvar med føringer lagt i stortingsmeldingen om digitalisering av radiomediet Meld. St. 8 (2010-2011). I meldingen konkluderer departementet med at Post- og teletilsynet og Medietilsynet bør legge til rette for at lokalradioaktører som ønsker å bygge ut deler av Lokalradioblokka, får anledning til det. Departementet understreket at ingen tillatelser bør ha varighet utover januar 2017, siden departementet først i 2015 vil ta stilling til hvordan interessene til lokalradioene på sikt skal ivaretas i DAB-nettet.

Dersom departementet i 2015 konkluderer med at øvrige forutsetninger for avvikling av FM er oppfylt, vil det også tas stilling til hvilke kategorier av lokalradioer som skal kunne fortsette på FM inntil videre, og hvordan det skal legges til rette for mindre lokalradioer i Lokalradioblokka. Departementet varslet at det vil legge fram resultatet av denne gjennomgangen for Stortinget på egnet måte. Årsaken til at departementet vil vente til 2015 er at de teknologiske og økonomiske forutsetningene for digital distribusjon av lokalradio er i endring. Stortingsflertallet sluttet seg til hovedkonklusjonene i meldingen, jf. Innst. 329 S (2010-2011).

Etter det jeg kan bedømme, åpner ikke tilsynenes kunngjøringer for at nettet vil kunne benyttes til annet enn lokalradio. Blant annet går det fram av kunngjøringen at kapasiteten i nettet i hovedsak skal benyttes til kringkasting og at konsesjonæren skal drive og koordinere nettet i lokalregionen på en slik måte at det stimulerer til digital lokalradiovirksomhet i prøveperioden og best mulig kapasitetsutnyttelse av nettene. Medietilsynet og Post- og teletilsynet la 24. september 2012 ut en felles melding på Medietilsynets nettsted som avklarer premissene for kunngjøringen og tildelingsprosessen. Her presiserer tilsynene at det går tydelig frem av ”kunngjøring av anleggskonsesjonene at kapasiteten i Lokalradioblokka skal brukes til radiokringkasting. Dette vil også fremgå av konsesjonsvilkårene i anleggskonsesjonene”.

De aktuelle frekvensene, herunder lokalradioblokka, er internasjonalt koordinert til bruk for digitalradio i den internasjonale frekvensplanen GE-06 for digital kringkasting. Dette innebærer blant annet at frekvensressursene ikke uten videre kan tas i bruk til andre formål. Dette, i tillegg til de klare politiske føringene og tilsynenes presiseringer av premissene for kunngjøringen, tilsier at det heller ikke er grunnlag for å gi tillatelse til å bruke frekvensressursene til andre formål enn lokalradio.

-----------------------------

Fotnote 1: For å drive et nett som tilbyr kapasitet til lokalradio kreves det både anleggskonsesjon i henhold til lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven) § 2-2 og frekvenstillatelse etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2. Det er Medietilsynet og Post- og teletilsynet som har myndighet til å tildele disse to tillatelsene for lokalradio. Tillatelsene gis samlet.