Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1981 (2011-2012)
Innlevert: 20.09.2012
Sendt: 21.09.2012
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 28.09.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Langs kysten i Norge står det store mengder granskog fra plantingen på 50- og 60-tallet, som snart er klart for hugging. Men næringen melder om store utfordringer pga. dårlig infrastruktur, noe som kan resultere i at skogen råtner på rot.
Har statsråden noen tiltak som kan avverge at dette skjer?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Representanten Grimstad peker på en viktig utfordring som jeg mener vi håndterer på en helhetlig og god måte innenfor ansvarlige budsjettrammer.

Naturen har evne til å produsere mer skogsvirke enn markedet nødvendigvis etterspør det enkelte år. Dette er en av årsakene til at vi i flere år har kjørt programmer for å styrke samfunnets bruk av tre i bygninger og konstruksjoner og for å styrke samfunnets bruk av klimavennlig energi basert på bl.a. skogsflis. Våre programmer skal ikke subsidiere ulønnsom virksomhet, men styrke kunnskap og kompetanse om bruk av tre og bruk av bioenergi – slik at dette blir produkter med god overlevelsesevne og lønnsomhet i markedene.

Vi gir også – innenfor Landbruks- og matdepartementets budsjettrammer – støtte til investeringer i skogsveinettet – altså den infrastrukturen representanten Grimstad er opptatt av. Dette er nettopp for å motvirke problemene med vanskelig tilgjengelighet til viktige verdier. Under denne Regjeringen er rammene for denne støtten økt.

Som representanten Grimstad sikkert er klar over, behandlet Stortinget et forslag i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett sist sommer om en krisepakke for treforedlingsindustrien. Denne pakken retter seg mot hele den verdikjeden som ender opp i industrien – og her blir det også gitt ekstra midler til å gjøre infrastrukturen bedre.

Et viktig element i RNB-pakken rettet mot verdikjedene i skog er også støtten til utbygging av tømmerkaier. Prosjektet Kystskogbruket har – med støtte fra LMD – gitt SINTEF i oppdrag å identifisere de beste lokaliteter for tømmerkaier, og gjennom RNB ble det bevilget 25 mill. kroner til støtte til slike investeringer. Midlene forvaltes av Statens landbruksforvaltning og det legges opp til å yte støtte til kaianlegg med flere interessenter slik at man gjennom spleiselag kan komme i gang med flere anlegg samtidig. Dette vil ha stor positiv betydning for tømmertransport og dermed skogsdrift i områder der det offentlige veinettet ellers er en begrensning for lange tømmerbiler.

Jeg er for øvrig alltid glad når en representant for Fremskrittspartiet viser omsorg for landbruket – i dette tilfelle skogbruket. Jeg må imidlertid minne om at den problemstillingen representanten Grimstad nå tar opp ville vært vesentlig vanskeligere å løse om Fremskrittspartiets årlige forslag om budsjettkutt på mitt område hadde blitt vedtatt. Fremskrittspartiet vil kutte milliarder av kroner på Landbruks- og matdepartementets budsjett – og da ville det også blitt mindre penger til å støtte de meget langsiktige investeringene som er nødvendige i skogbruket.

Jeg ser derfor fram til representanten Grimstads støtte til styrkede rammer på skogområdet i tiden som kommer.