Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1985 (2011-2012)
Innlevert: 21.09.2012
Sendt: 24.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I 2010 ble ligningsloven endret slik at tilleggsskattesatsen på 15 pst. ble fjernet mot at man skulle senke terskelen for unnskyldelige forhold hvor man ikke ila tilleggsskatt. Skattemyndighetenes praktisering av ligningslovens § 10-3 første ledd om unnskyldelige grunner har likevel siden vært strengere enn Stortingets intensjon.
Hvordan er status for praktiseringen av unnskyldelige grunner per i dag, og når kan man forvente at nye mildere retningslinjer er implementert og iverksatt?

Begrunnelse

I en prinsipputtalelse fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet til Skattedirektoratet om praktiseringen av ligningslovens § 10-3 første ledd, datert 5. mai 2012 (UFIN-2011-4129), gjentas det at "hensikten med lovendringen som trådte i kraft i 2010, er at unnskyldningsgrunnene skal anvendes i større utstrekning enn tidligere."
I samme uttalelse konstaterer Skattelovavdelingen at praksis, på tross av lovgivers intensjoner, og departementets dialog med Skattedirektoratet, fremdeles er like streng. Det gis uttrykk for at skattedirektoratet har "ansvar for å utarbeide retningslinjer som sikrer mer utstrakt bruk av unntaket for unnskyldelige forhold i tråd med intensjonene ved siste lovgivning."
Det ønskes også besvart hvor mange tilfeller av tilleggsskatt det har vært siden lovendringen trådte i kraft, sammenlignet med årene før, samt hvor mange tilfeller finansministeren anslagsvis mener tilleggsskatt urettmessig er ilagt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Departementet har i Ot. prp. nr. 82 (2008-2009) punkt 8.3.2 om tilleggsskatt gitt uttrykk for at ”unnskyldelige grunner” skal brukes i større utstrekning enn tidligere. Saken er også omtalt i Oppfølgning av Dokument 8:17 S (2010-2011) – Tiltak for å styrke skattyters rettssikkerhet og Prop. 1 LS (2011-2012) punkt 27.4.4. Departementet har hatt kontakt med Skattedirektoratet om temaet og skrev bl.a. et brev til direktoratet 8. mai 2012, etter at saken ble omtalt i Prp. 112 L (2011-2012) Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivninga punkt 8.5.2.

Retningslinjer for skattekontorenes praktisering av reglene om tilleggsskatt gis bl.a. i Lignings-ABC, i et eget kapittel om ”Tilleggsskatt”. Lignings-ABC oppdateres to ganger årlig. Anvisning på omlegging av praktiseringen av ”unnskyldelige forhold”, er allerede tatt inn her.

Videre har Skattedirektoratet i uttalelser til skattekontorene angitt ulike typetilfeller/eksempler der direktoratet mener det som hovedregel ikke skal ilegges tilleggsskatt fordi det foreligger unnskyldelige forhold. Slike uttalelser gis i egne nyheter på skatteetatens interne intranett. Denne typen uttalelser innarbeides fortløpende i Lignings-ABC ved de to årlige revisjonene.

Jeg er også kjent med at Skattedirektoratet nå arbeider med en uttalelse som konkret følger opp uttalelsene i Finansdepartementets brev av 8. mai 2012.

Skattedirektoratet har også opplyst at spørsmålet om mer utstrakt bruk av unnskyldelige grunner ved ileggelse av tilleggsskatt, er tema i ulike fora hvor representanter fra skattekontorene og Skattedirektoratet deltar.

Tall hentet fra ligningsregisteret (database for skatteoppgjøret) per august/september 2012 for forskuddpliktige skattytere (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) viser følgende samlede antall saker der det er ilagt tilleggsskatt (både ordinær og skjerpet) for 2008 til og med 2010:

2008: 11 263

2009: 10 033

2010: 7 102

Tallene for inntektsåret 2011 er ikke tatt med fordi ligningsbehandlingen ennå ikke er avsluttet, og tallene gir derfor ikke grunnlag for sammenligning med tidligere år.

Tallene viser en markant nedgang i antall saker det er ilagt tilleggsskatt for inntektsåret 2010. Skattedirektoratet har per i dag ikke foretatt noen nærmere analyse av disse tallene.

For å kunne svare på spørsmålet ditt om i hvor mange saker det urettmessig er ilagt tilleggsskatt, vil det være nødvendig manuelt å gå inn i alle saker hvor det er ilagt tilleggsskatt. Utgangspunktet og målet for Skatteetatens arbeid er at ingen urettmessig skal bli ilagt en sanksjon. Som det fremgår over følger Skattedirektoratet opp brevet fra departementet om praktiseringen av ”unnskyldelige forhold”.