Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1988 (2011-2012)
Innlevert: 21.09.2012
Sendt: 24.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ordningen med skattefrie gaver til frivillige organisasjoner ekskluderer gaver til politiske partier. Samtidig promoterer enkelte organisasjoner noen politiske partier gjennom å anbefale deres medlemmer å stemme bestemte partier - for eksempel vil mange kristne grupper ha sterk sympati til KrF, Bondelaget vil ofte anbefale sine medlemmer å stemme SP etc.
Kan frivillige organisasjoner bidra økonomisk til politiske partier og samtidig opprettholde sin rett til å motta gaver som gir skattefritak for giver?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteloven § 6-50 gir skattyter rett til fradrag i inntekt for inntil kroner 12 000 for pengegaver til frivillige organisasjoner som oppfyller nærmere kriterier. Blant annet er det stilt som vilkår at mottakerorganisasjonen er et selskap, stiftelse eller sammenslutning som ikke har erverv til formål og som har sete her i riket eller i en annen EØS-stat. Selskapet, sammenslutningen eller stiftelsen som mottar pengegaver må videre drive minst én av følgende aktiviteter:

- omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom, og for eldre, syke, funksjonshemmede eller andre svakstilte grupper,

- barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv o.l.,

- religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet,

- virksomhet til vern av menneskerettigheter eller utviklingshjelp,

- katastrofehjelp og virksomhet til forebygging av ulykker og skader, eller

- kulturvern, miljøvern, naturvern eller dyrevern.

Politiske partier og organisasjoner er ikke listet opp i skatteloven § 6-50. I forarbeidene til gavefradragsordningen ble det eksplisitt uttalt at gaver til politiske organisasjoner skulle holdes utenfor ordningen, jf. Ot. prp. nr. 1 (1999-2000) punkt 2.5.1. Organisasjon mv. som har som formål å finansiere politiske partier el. kvalifiserer derfor ikke under en av de opplistede godkjente formålene i skatteloven § 6-50.

I forskrift 19. november 1999 til utfylling og gjennomføring av skatteloven (fsfin) § 6-50-3 er det stilt krav om at selskapets, stiftelsens eller sammenslutningens sentrale ledd skal føre et regnskap over mottatte pengegaver. Regnskapet skal vise at verdier tilsvarende de mottatte gaver er brukt eller satt av til et godkjent formål som nevnt i skatteloven § 6-50 første ledd. Videre stilles det krav om at regnskapet er revidert av revisor, dersom summen av de mottatte gaver overstiger 10 000 kroner i året. Vilkår om regnskapsplikt og revisjonsplikt for mottakerorganisasjonene er stilt for at Skatteetaten skal kunne etterprøve om det er gitt gaver og at gavemidlene har gått til de angitte formål.

Dersom organisasjonene har oppfylt disse forpliktelsene, men også har flere finansieringskilder, kan disse øvrige midlene brukes til å støtte andre formål. Dette kan for eksempel gjelde støtte til politiske partier mv.