Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1997 (2011-2012)
Innlevert: 24.09.2012
Sendt: 25.09.2012
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 02.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal nå behandles i Stortinget. Uten behandling av tilleggsprotokollen til konvensjonen som gjelder individuell klagerett til FN, fordi regjeringen ikke har tatt stilling til spørsmålet om norsk tilslutning til tilleggsprotokollen.
Hva er begrunnelsen til at man ikke tar stilling til dette nå, når vil man ta stilling til dette og hva må til for en eventuell ratifikasjon av tilleggsprotokollen?

Begrunnelse

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har som hovedformål å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å kunne realisere sine menneskerettigheter. I tillegg skal man påse at hindre som vanskeliggjør dette skal bygges ned. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det burde derfor også bli tatt stilling til om tilleggsprotokollen også burde bli ratifisert, for å sikre best mulig vern for en gruppe mennesker som har blitt diskriminert i lang tid. I Prop. 106 S (2011–2012) uttaler regjeringen blant annet at: «Norsk ratifikasjon av konvensjonen vil være en viktig markering av global enighet om å styrke rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.» Det viser en anerkjennelse av deres behov for styrking av rettigheter, og en direkte klagerett ville da bidra til å bedre rettssikkerheten til funksjonshemmede i Norge. Norge burde være et foregangsland for å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Regjeringen mener det har vært viktigst først å be om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet med å legge til rette for norsk ratifikasjon av konvensjonen krevde en omfattende gjennomgang av norsk lovgivning og praksis, og dette arbeidet ble gitt prioritet. Vi vil, etter at konvensjonen er ratifisert, foreta en gjennomgang av konsekvensene av ratifikasjon av protokollen om individuell klagerett innen vi tar en beslutning i dette spørsmålet.