Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1996 (2011-2012)
Innlevert: 24.09.2012
Sendt: 25.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvilke løsninger vil samferdselsministeren ta i bruk for å forhindre kollisjoner mellom tog og reinsdyr/elg, særlig på de mest ulykkesutsatte strekningene i Nord-Trøndelag og Nordland, og når vil disse virkemidlene være klare?

Begrunnelse

Langs hele Nordlandsbanen ble det i fjor påkjørt 635 dyr. Bare i Grane kommune ble over 220 reinsdyr påkjørt og drept. Strekningene mellom Grane og Vefsn er svært utsatt for påkjørsler og på det verste ble 59 rein meid ned av toget på en gang like sør for Mosjøen.
Tidligere år har andre reinbeitedistrikt hatt omtrent like store tap, og i tiårsperioden 2001–2011 ble 2316 rein påkjørt og drept av toget på strekningen Steinkjer-Bodø.
Det er brukt mer penger på å erstatte ihjelkjørte reinsdyr enn å bygge gjerder langs Nordlandsbanen for å hindre påkjørsler. Sånn skal det ikke være, uttaler fylkesmannen i Nordland.
I flere år har Jernbaneverket lovet å bygge gjerde langs Nordlandsbanen. Arbeidet har tatt lang tid og arbeidet er fortsatt ikke satt i gang, i følge medieoppslag om saken.
Jernbaneverket har de siste tre årene fått 25 millioner kroner for å forebygge dyrepåkjørsler langs jernbanen, uten at det har blitt noen konkrete resultater av dette.
Det er en strekning på ni kilometer gjennom Grane som skulle ha blitt prioritert, men nå sier Jernbaneverket at de neppe har råd til å bygge gjerde langs hele den ni kilometer lange strekningen, som de før har lovet.
Situasjonen er uholdbar både reindriftsøkonomisk og dyreetisk.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Påkjørsel av dyr med tog har mange uønskede konsekvenser både for dyrevelferd, trafikkavvikling, sikkerhet og arbeidsmiljø for personell på jernbanen. Påkjørsler av tamrein og husdyr medfører i tillegg tap for eierne av dyrene. Arbeid for å forebygge dyrepåkjørsler på jernbanen er derfor svært viktig.

Jernbaneverket utarbeidet i 2011 handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog, og en revidert utgave av handlingsplanen forventes i løpet av 2012. En viktig konklusjon i handlingsplanen er at det er behov for samarbeid mellom alle aktører for å kunne oppnå mål om reduksjon i antall påkjørte dyr. Jernbaneverket ønsker samarbeid med lokale myndigheter og aktører langs jernbanen for å forebygge dyrepåkjørsler. Handlings- planen inneholder en gjennomgang av hvilke tiltak som er mest aktuelle for hhv. artene elg, reinsdyr og sau.

For elg har vegetasjonsrydding best dokumentert effekt. Jernbaneverket har brukt dette virkemiddelet i flere år allerede, og det er aktuelt som hovedtiltak mot elgpåkjørsler også framover. Forskning viser at når tiltaket er gjennomført med god behandling av etterveksten, kan antall påkjørsler reduseres med 50 - 60 %. Total bane- strekning er ca. 140 km i Grane og Vefsn kommune. I disse to kommunene er det i perioden 2009 – 2011 ryddet/fjernet vegetasjon langs ca. 40 km av banen, ca. 20 km i hver kommune. I 2012 ble det prioritert vegetasjonsrydding i Namsskogan og Grong kommune som også har mange dyrepåkjørsler.

Når det gjelder påkjørsler av tamrein, samarbeider Jernbaneverket tett med kommuner, fylkeskommuner, ledere for lokale reinbeitedistrikter og reindriftsforvaltningene i Nord-Trøndelag og Nordland om planlegging og gjennomføring av tiltak. Tiltakene prioriteres i samarbeid med disse. Eksempel på tiltak er oppsetting av reingjerde Semska-Sørelva (Saltfjellet) og akuttiltak som helikopterhjelp ved samling/flytting av tamrein. Samarbeid om varslingsrutiner/saktekjøring når rein er i området, er et annet viktig tiltak for å redusere påkjørsel av rein.

Jeg kan opplyse om Fylkesmannen i Nordland har i brev av 26.september 2012 har gitt Jernbaneverket dispensasjon til å sette opp gjerde i Holmvassdalen i Grane kommune.

Bygging av gjerde i Holmvassdalen forventes å starte i 2012. Det er satt av 2,4 mill. kr i 2012 til gjerdetiltak på Nordlandsbanen. Hvor mye gjerde Jernbaneverket får bygget i 2012 avhenger av tilbud fra entreprenør. Basert på tidligere erfaring, vil budsjettet for 2012 dekke ca. 3 km gjerde på begge sider av jernbanen.

I statsbudsjettet for både 2011 og 2012 er det satt av 10 mill. kr årlig på å forebygge dyrepåkjørsler. Det innebærer både fysiske tiltak som gjerde og viltoverganger og vegetasjonsrydding.

Det er viktig å få redusert antallet dyrepåkjørsler. Jeg ser derfor fram til ferdigstillingen av den reviderte handlingsplanen, og departementet vil i samarbeid med Jernbane- verket og øvrige interessenter følge opp dette arbeidet.