Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2001 (2011-2012)
Innlevert: 25.09.2012
Sendt: 26.09.2012
Besvart: 02.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Er terskelen for å få avsatt embetsdommere for høy i Norge?

Begrunnelse

Bergens Tidende refererer til en personalsak i Bergens tingrett, bl.a. den 20. september. I saken vises det til et brev Domstolsadministrasjonen(DA) har sendt JD allerede i oktober 2010 med svært grove karakteristikker av en enkelt dommer. Til tross for DAs bekymring for rettssikkerheten til partene i saker der den aktuelle dommeren dømte, har JD unnlatt å suspendere eller fremme sak om avskjedigelse. Dette har ført til at den samme dommeren har virket i 224 saker etter den rystende lesningen fra DA.
Jeg er enig i at dommere skal ha en selvstendig stilling og at de har et særlig stillingsvern. Denne saken fremstår likevel foruroligende da det fremstår som om terskelen for å fremme avskjedsstevning ligger svært høyt. Dette kan skade den tilliten dommerstanden er avhengig av i sitt virke.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Dommere er uavsettelige embetsmenn som bare kan avskjediges ved dom, jf. grunnloven § 22 annet ledd og tjenestemannsloven § 17. For å reise søksmål med påstand om avskjed er det nødvendig at Kongen i statsråd mener at vilkårene for avskjed er oppfylt og at det etter en helhetsvurdering er riktig å benytte adgangen til å be domstolen å avsi dom om avskjed.

Vilkårene for avskjed er nærmere regulert i tjenestemannsloven § 15 som har følgende ordlyd:

En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:

a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,

b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen

Et avskjedsvedtak etter § 15 er en streng reaksjon på alvorlige forhold. Terskelen for å reise avskjedssak må derfor være høy, slik loven legger opp til.

Saken representant Sandberg refererer til er en personalsak og jeg kan ikke kommentere enkelthetene i denne.

Jeg vil imidlertid presisere at dommernes stillingsvern henger nøye sammen med deres uavhengighet. En uavhengighet som er helt grunnleggende innenfor vårt rettssystem.