Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2005 (2011-2012)
Innlevert: 25.09.2012
Sendt: 26.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hva er status for justisministerens oppfølging av saken etter interpellasjonsdebatten 6. desember 2011?

Begrunnelse

6. desember 2011 hadde undertegnede en interpellasjon til justisministeren. Temaet var om statsråden ville ta initiativ til å få alle opplysninger om Stasis totale aktiviteter i Norge utlevert fra CIA. Dette gjelder opplysningene om norske borgere som er registrert i det såkalte Rosenholz-arkivet. Etter en lengre debatt avsluttet justisministeren med at hun skulle se på saken og at «jeg kan love at jeg gjør dette med stor kraft».

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I interpellasjonen 6. desember 2011 ga jeg uttrykk for positivitet i forhold til å undersøke mulighetene for å hente relevant materiale fra det såkalte Rosenholzarkivet til Norge. Jeg understreket også at det var flere forhold som måtte klarlegges, blant annet mulighetene for at dette materialet stilles til vår disposisjon og eventuelle betingelser som stilles i den forbindelse, og dels klarlegging av fremgangsmåter.

I tråd med hva jeg tidligere har gitt uttrykk for, mener jeg at innhentingen ikke vil være en oppgave for Politiets sikkerhetstjeneste ettersom det å innhente materiale alene ut fra forskningsmessig interesse ligger utenfor tjenestens oppgaver slik disse er angitt i politiloven § 17b.

Det er fra departementets side foretatt undersøkelser mht. hvordan våre naboland har forholdt seg til denne type materiale.

Materialet forvaltes av CIA og vi legger til grunn at valg av riktig fremgangsmåte vil være av stor betydning for mulighetene til å få stilt materialet til vår disposisjon. Fra departementets side arbeides det med å klarlegge riktig fremgangsmåte for henvendelse til amerikanske myndigheter.