Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2010 (2011-2012)
Innlevert: 25.09.2012
Sendt: 26.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden ta nødvendige initiativ for å få på plass et begrenset prøveprosjekt for bruk av redningsheis ved luftambulansetjenestens ambulansehelikopter i Tromsø?

Begrunnelse

Ambulansehelikopteret i Tromsø stasjonert på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er av type AW 139 og drives av Lufttransport AS på kontrakt med helseforetakenes Luftambulansetjenesten ANS. Helikopteret har et fast mannskap på tre med pilot, redningsmann og lege. Helikopteret har siden anskaffelsen i 2008 hatt montert redningsheis. Denne heisen har helikoptermannskapet ikke anledning til å bruke til tross for at det etter deres vurdering vil være tryggere både for nødstedte som skal reddes og for helikoptermannskapet, spesielt redningsmann, enn dagens ordning med redning ved hjelp av statisk tau.
Bruk av redningsheisen ville også kunne bidratt til at det økende antall redningsaksjoner i området med denne type evakuering kan gå raskere, pasientene kan komme raskere om bord i maskinen, og nødvendig medisinsk behandling og evakuering til sykehus blir raskere igangsatt. Redningsheisen ville videre bidratt til betydelig raskere redning i situasjoner der det er flere forulykkede i samme område som må hentes ut.
En av årsakene til at redningsheisen hittil ikke tidligere er tatt i bruk, er tidligere krav om et mannskap på 4 om bord.
Nå er det imidlertid åpnet en ny mulighet med formelt godkjent treningsopplegg slik at heisen kan brukes forskriftsmessig etter gjeldende luftfartsreguleringer (JAROPS) også med et mannskap på tre.
Jeg oppfordrer derfor statsråden til å ta initiativ til at det blir opprettet et prøveprosjekt i 2 år for å utprøve rasjonell og forsvarlig bruk av redningsheis ved luftambulansetjenesten i Tromsø.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: De regionale helseforetakene har ansvar for planlegging, organisering og drift av luftambulansetjenesten. De fire regionale helseforetakene eier Luftambulansetjenesten ANS, som ivaretar den operative delen av tjenesten.

Helse Nord RHF har opplyst at de har mottatt søknad fra Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) om iverksetting av et prøveprosjekt for bruk av redningsheis på ambulansehelikopteret i Tromsø. Det regionale helseforetaket har forelagt søknaden for Luftambulansetjenesten ANS. På bakgrunn av råd fra Luftambulansetjenesten ANS har Helse Nord RHF valgt å avslå søknaden. Avslaget er begrunnet med følgende:

Flysikkerhet: Operasjon av redningsheis med en besetning på tre personer gir ikke tilstrekkelig sikkerhet. For å oppfylle flysikkerheten må besetningen økes.

Økte kostnader: Helse Nord RHF anslår at kostnaden med økt bemanning vil være i størrelsesorden 8-10 millioner kroner årlig. Kostnadene knyttes til krav for å oppfylle flysikkerhet (4 nye stillinger per base), drift- og vedlikeholdskostnader, samt øvelser. Fast tau blir brukt i om lag 1-5 pst. av alle oppdrag. Helse Nord viser til at Tromsø-helikopterets redningsaktivitet er på nivå med flere andre luftambulansebaser i landet, for eksempel Bergen, Ålesund, Ål, Dombås og Lørenskog. Alle baser benytter i dag metoden med fast underhengende tau.

Kost-nyttevurdering: Ut fra en kost-nytte-vurdering legger Helse Nord RHF til grunn at tiltaket ikke bør prioriteres. Helse Nord RHF har, for å styrke luftambulansetjenesten i vintermånedene, besluttet å bevilge om lag 22 millioner kroner på ambulansejetfly for blant annet å sikre vinterberedskapen til Svalbard.

Redningsoppdrag er primært justissektorens oppgave og utføres av SeaKing helikoptrene på Banak og i Bodø. Helse Nord RHF har videre informert om at de har iverksatt en utredning for å vurdere luftambulansetjenestens helikopterkapasitet og dekningsgrad i området mellom Bodø og Tromsø. Arbeidet vil pågå frem mot sommeren 2013. Redningstjenesten er invitert inn i arbeidet. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvorvidt det er mulig å hente synergieffekter mellom bil- og luftambulansetjenesten og kartlegge om det er behov for ytterligere en helikopterbase.