Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:2011 (2011-2012)
Innlevert: 26.09.2012
Sendt: 27.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mener statsråden at programmet bør opprettholdes også etter 2013?

Begrunnelse

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder ble startet i 2009 og har blitt en ressurs for skolebiblioteker over hele landet. Programmet skal etter planen avsluttes i 2013.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Språklige ferdigheter er grunnleggende for all læring. Kravet til å lese godt og til å forstå meningen med ulike tekster er økende innenfor alle yrker i samfunnet. Lesing er med på å legge grunnlaget for videre utdanning, styrker den demokratiske deltakelsen og utvikler den enkeltes evner til å være en aktiv og engasjert medborger.

Kartleggingen av skolebibliotekene utført av Møreforsking i 2007 pekte på at den største utfordringen for det enkelte skolebibliotek var å medvirke som en del av skolens læringsmiljø. Kartleggingen viste også at det fremdeles var et skille mellom grunnskoler og videregående skoler med hensyn til personalressurser, faglige evner og åpningstider i skolebibliotekene. Møreforskings kartlegging avdekket at bare om lag en tredjedel av skolene hadde en plan for hvordan skolebibliotekene skulle skjøttes.

Kravet til skolebibliotekene er rent overordnet regulert gjennom opplæringsloven § 9-2, andre ledd og i forskriften til opplæringsloven, § 21-2. Ansvaret for og utviklingen av tilbudet til elevene er forankret hos kommunene.

Regjeringen ser hvilken viktig rolle skolebibliotekene har i all læring. Skolebibliotekene gir tilgang til informasjon, opplevelser og opplæring i digital kompetanse og nettvett. De er en arena der elever, lærere, skoleledelsen og foreldrene sammen kan arbeide for skolens overordnede målsettinger og bidra til at flere elever fullfører utdanningen. Skolebibliotekene er også en sentral møteplass i skolen som bidrar til å øke elevenes sosiale kompetanse.

Med bakgrunn i resultatene fra Møreforskings rapport i 2007 fikk Utdanningsdirektoratet i 2008 i oppdrag å utvikle et nasjonalt program for skolebibliotek. Oppgaven ble gitt til Universitetet i Agder (UiA), som siden 2009 har vært et levende ressurssenter for skolebibliotek, gjennom forvaltningen av det fireårige nasjonale programmet for skolebibliotekutvikling.

Ca. 200 skoler i vel 80 kommuner vil ha fått prosjektmidler ved programmets avslutning. Alle prosjektskolene har deltatt på obligatoriske etterutdanningskurs i regi av programmet, med rektor, skolebibliotekar og de involverte lærerne. UiA har i tillegg holdt kurs og hatt forelesinger gjennom programperioden. UiA har i perioden også overtatt ansvaret for skolebiblioteksidene fra skolenettet.no. Disse er nå videreutviklet på nettstedet www.skolebibliotek.uia.no. Som en del av UiAs ordinære studieportefølje har universitetet i programperioden i tillegg utviklet et bachelorprogram i bibliotekkunnskap.

Et av tiltakene i oppdragsbrevet til Utdanningsdirektoratet i 2008 var at det etter endt prosjektperiode skulle gjennomføres en kartlegging av de fire årene programmet for skolebibliotekutvikling har vært i gang. Dette for nettopp å dokumentere måloppnåelsen i programmet og endringer i sektoren siden 2007. Kartleggingen vil bli foretatt i 2013 og trolig fremlagt i begynnelsen av 2014.

Jeg vil ta stilling til en mulig videre satsing på skolebibliotekene når resultatene fra denne kartleggingen foreligger.