Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:2013 (2011-2012)
Innlevert: 26.09.2012
Sendt: 27.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Kan statsråden bekrefte at departementet gjennom sin eierskapsdialog i Aker Holding AlS har og vil ha en slik oppmerksomhet på prinsippene om forskjellsbehandling av aksjonærer og transaksjoner mellom nærstående i selskapet, at det er utelukket at det kan dukke opp transaksjoner som er i strid med disse prinsippene, med aksjelovgivning eller med aksjonæravtalens tilleggsbestemmelser fra 2010?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv har i flere artikler omtalt transaksjonene rundt leie av skipet "Aker Wayfarer" mellom Aker og Aker Solutions hvor sistnevnte har hatt betydelige tap på leie av dette skipet så langt og hvor leieprisen ligger nær 50 % høyere enn hva selskapet betaler for å leie et tilsvarende skip av andre eiere. Forskjellene har vært forklart med at kontraktene har vært inngått under ulike ytre omstendigheter.
Sameierskapet mellom Staten og Aker ASA i Aker Solutions gjennom Aker Holding AlS har en forhistorie som gjør at Staten i sin eierskapsutøvelse bør være svært korrekt og nøyaktig i vurderingene av aktørenes forskjellige roller og ikke minst ha stor oppmerksomhet på eventuell forskjellsbehandling av aksjonærer eller aksjonærgrupper og på transaksjoner mellom nærstående. på bakgrunn av forhistorien fikk også aksjonæravtalen i Aker Holding Als en del tilleggsbestemmelser i 2010 som gir en beskrivelse av hvordan nærstående transaksjoner skal behandles. Transaksjonene rundt II Aker Wayfarer" kan være egnet til å skape usikkerhet om praktiseringen og oppmerksomheten fra Staten rundt prinsippene for behandling av aksjonærer og transaksjoner mellom nærstående er tilstrekkelig ivaretatt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Rammene for statens eierskapsforvaltning er beskrevet i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap. Her gjengis blant annet statens prinsipper for godt eierskap, som er i tråd med allment aksepterte eierstyringsprinsipper. Disse omhandler blant annet forhold som likebehandling av aksjonærer, åpenhet og uavhengighet mv.

Sentralt i eierskapsutøvelsen knyttet til Aker Kværner Holding AS er også aksjonæravtalen mellom staten ved Nærings- og handelsdepartementet og Aker ASA, som skal sikre staten negativ kontroll når det gjelder utviklingen i en del vesentlige saker i Aker Solutions ASA og Kværner ASA.

Eierskapet i Aker Kværner Holding AS følges opp basert på blant annet nevnte rammer, prinsipper og avtaleverk.