Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:2014 (2011-2012)
Innlevert: 26.09.2012
Sendt: 27.09.2012
Besvart: 01.10.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Kan en ansatt ved sametinget fritt benytte seg av sametingets samlede kunnskap og kompetanse til private gjøremål?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Ansatte på Sametinget omfattes av det regelverket som gjelder for statsansatte, jf. sameloven § 2-12. Nedenfor følger enkelte rettslige utgangspunkter knyttet til den problemstillingen representanten tar opp.

Det er fastsatt i Hovedtariffavtalen i staten punkt 1.1.4 at

"Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse."

Utgangspunktet er at en ansatt skal be om godkjennelse fra sin arbeidsgiver før han eller hun eventuelt påtar seg slike lønnede oppdrag. Statens personalhåndbok punkt 10.13 om ekstraerverv mv. og punkt 10.14 om styrer, råd og utvalg har utfyllende regler om dette spørsmålet.

Det er videre klart at den enkelte ansatte kan utnytte den kunnskap og kompetanse som er åpent tilgjengelig for alle, jf. også reglene i offentleglova, Interne dokumenter mv. som gir uttrykk for virksomhetens vurderinger, holdninger og planer mv. som ikke skal gjøres allment kjent, kan derimot ikke utnyttes. En ansatt som bryter taushetsplikten i den hensikt å tilvende seg selv eller andre en uberettiget vinning eller på annen måte i en slik hensikt utnytter opplysninger belagt med taushetsplikt, kan straffes etter straffeloven § 121 andre ledd.

En ansatt vil ikke kunne be andre ansatte i samme virksomhet om å utføre arbeid for seg innenfor arbeidstiden i privat øyemed. Den ansatte vil imidlertid selv kunne utnytte den kompetansen og de ferdigheter han eller hun har opparbeidet seg ved å arbeide ved virksomheten, så fremt dette skjer innenfor rammen av reglene nevnt ovenfor.

Når det gjelder muligheten til å drive undervisning innenfor eget fagfelt, er dette omtalt i Statens personalhåndbok pkt. 10.13.1.