Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2015 (2011-2012)
Innlevert: 26.09.2012
Sendt: 27.09.2012
Besvart: 04.10.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Et godt HV som skal vokte og virke, må øves. Dessverre later det til at det ikke øves tilstrekkelig og ofte nok for at vi skal ha et HV som kan støtte det sivile samfunnet når krisesituasjoner oppstår.
Mener statsråden at HV øves tilstrekkelig i dag, og hvis nei, hva vil statsråden gjøre for å sørge for at HV øves mer og bedre enn i dag?

Begrunnelse

Spørreren viser til at det ved fremleggelsen av 22/7 kommisjonens rapport i august i år ble fremhevet at økonomi ikke var begrunnelsen for hvorfor nødvendige sikringstiltak rundt regjeringskvartalet ikke ble bygd ut og tatt i bruk i forkant av terrorhandlingene 22. juli 2011. Når det hevdes at det ikke er økonomi som er grunnen til at nødvendige tiltak av denne karakteren ikke er gjennomført, er undertegnede kjent med at det i andre deler av beredskapskjeden faktisk er økonomi som er årsak til at nødvendige tiltak ikke iverksettes. Øvingsvirksomheten til HV er blant disse.
Undertegnede er kjent med at øvingsaktiviteten i HV møter på et vesentlig hinder; midler. Jeg har grunn til å tro at HV områder på det sentrale Østland, og som ved bistandsanmodning fra politiet skal rykke ut og støtte disse og andre deler av det sivile samfunn, ikke øves nok og at planlagte øvelser ikke får tilstrekkelig tid til å øve både befal og soldater. Det er avgjørende at både befal og mannskaper får øvet årlig. Jeg tillater meg også å vise til SSBs vurdering av forsvarets aktivitet der det fremkommer at HV ikke er på det nivået det bør være. Videre synes det å være et faktum at enkelte soldater som innrulleres ikke får utdelt uniform og personlig utrustning pga. manglende midler. Jeg ber derfor statsråden om et oppsett som viser hva prisen for øving i tråd med gitte krav vil koste og at dette settes opp på distriktsnivå.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Heimevernet (HV) er en viktig ressurs for samfunnets evne til å håndtere sikkerhetsutfordringer. Det er derfor av stor betydning at HV øves tilstrekkelig. Som tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide informerte om i brev til Stortinget av 13. september 2012, jf. svar på spørsmål 1879, har HVs innsatsstyrker årlig trent henholdsvis ca. 15 dager for mannskaper og ca. 20 dager for befal de siste årene. Dette har gitt Forsvaret meget gode innsatsstyrker. Når det gjelder områdestrukturen, ble 20 pst. av denne trent i 2010, mens andelen i 2011 økte til 54 pst.

I langtidsperioden 2013-2016 legges det opp til å styrke HV ytterligere, jf. Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid. Målet er at treningsandelen for områdestrukturen økes fra minimum 50 pst. i 2012 til minimum 62 pst. ved utgangen av 2016. Dette utgjør en økning til fem dager trening annethvert år for mannskaper, og seks dager årlig for befal. Treningsnivået for innsatsstyrkene, med årlig trening av hele styrken, vil bli videreført.

Som det også fremgår av ovennevnte brev av 13. september 2012, er bevilgningene til HV økt fra 2011 til 2012 med reelt 44,6 mill. kroner. Dette har bidratt, og bidrar til å styrke HVs operative evne. Det er i planperioden 2013–2016 lagt opp til en videre gradvis styrking med inntil 194 mill. kroner. Dette må ses i sammenheng med reorganiseringen av HV-strukturen, og presisering av oppgaver. Hoveddelen av de økte midlene vil nyttes til kompetansebygging, trening, øving og personlig utstyr. Dette vil gi HV-styrker med god evne til oppdragsløsning, spesielt innen vakthold og objektsikring.