Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2020 (2011-2012)
Innlevert: 27.09.2012
Sendt: 28.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Når kommer lovendringsforslaget som gjør at de som er tilkjent erstatning for straffbart forhold utenfor selve straffesaken får bistand til innkreving av erstatningen?

Begrunnelse

28. mai viste tv2 en reportasje med en kvinne som har blitt tilkjent et større erstatningsbeløp etter en voldtekt. Reportasjen viste at hun måtte kreve inn pengene selv fordi erstatningen ble tilkjent i egen straffesak og ikke i straffesaken der gjerningsmannen ble dømt. Finansministeren ble intervjuet i samme reportasje og lovet en lovendring som skulle hjelpe kvinnen. To år tidligere var Torgeir Michaelsen ute og lovet det samme uten at noe skjedde.
Vi har så langt ikke sett noe til lovendringen finansministeren lanserte. Jeg lurer derfor på når Stortinget får presentert det omtalte forslaget.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet fremmet 8. juni i år for Stortinget forslag til lov om Statens innkrevingssentral (Prop. 127 L (2011 – 2012)). Et av forslagene i lovproposisjonen er at erstatningskrav som gjelder personskade voldt ved straffbar handling kan kreves innfordret gjennom Statens innkrevingssentral, når kravet er idømt i sivil sak for domstolene. Det er redegjort nærmere for forslaget i proposisjonens kapittel 14 Innkreving av krav på erstatning for personskade voldt ved straffbar handling som er idømt i sivil sak.

Det går fram av Stortingets hjemmeside at lovforslaget er til behandling i finanskomiteen.