Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2021 (2011-2012)
Innlevert: 27.09.2012
Sendt: 28.09.2012
Besvart: 05.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvilke grep har samferdselsministeren tatt for å bringe flygeledersituasjonen under kontroll, slik at det stadig tilbakevendende kaos i flytrafikken for fremtiden unngås?

Begrunnelse

Gjennom en årrekke har norske flypassasjerer blitt rammet av ulike "aksjoner" iscenesatt av Avinors flygeledere. Som om ikke dette er nok klarer man heller ikke å sette sammen tilfredsstillende bemanningsplaner under ferieavviklingen, noe vi dessverre også fikk erfare i sommer.
Ifølge ulike presseoppslag har flygelederne gjennom sine aksjoner klart å få både høy lønn og faste tillegg for å ta ekstravakter, uten at dette ser ut til å ha hjulpet nevneverdig.
Om de til stadig tilbakevendende problemene skyldes mangel på flygeledere, mangel på fleksibilitet hos flygelederne eller rot i organiseringen vites ikke, men situasjonen er uholdbar og kan ikke fortsette på denne måten.
Sommerens flykaos føyer seg inn i en lang rekke av lignende episoder som rammer både flyselskaper, næringsliv og ferierende og skaper også store problemer for de som har satset på utvikling av turistnæringen i Norge.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Som samferdselsminister har jeg to roller overfor Avinor: eierrollen og myndighetsrollen.

Eierrollen

Avinor er organisert som et aksjeselskap, der staten eier alle aksjene. Samferdselsminister er generalforsamling i selskapet. Samferdselsdepartementet peker ut eierrepresentanter til styret og fastsetter vedtektene for selskapet. Som aksjeselskap er det styret i Avinor som har ansvaret for den daglige driften av selskapet. Samferdsdelsdepartementet er orientert om de tiltakene som Avinor har satt i verk for å hindre at slike situasjoner som vi hadde i sommer, gjentar seg. Jeg har tillit til den måten styret håndterer denne situasjonen på.

På lengre sikt kan Samferdselsdepartementet som eier vurdere organiseringen av flysikringstjenesten. I Europa foregår det nå endringer av måten tjenesten blir regulert på. Dette følger av lovgivningspakken om det felleseuropeiske luftrommet som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. På bakgrunn av disse endringene og hendelsene i sommer ønsker Samferdselsdepartementet som eier å se nærmere på om flysikringstjenestene i Norge er organisert på en hensiktsmessig måte. Dette er spørsmål jeg vil komme tilbake til i stortingsmeldingen om virksomheten i Avinor som jeg skal legge fram til våren.

Myndighetsrollen

Som myndighet har Samferdselsdepartementet utpekt Avinor som nasjonal yter av flysikringstjenester. Dette vedtaket ble nylig forlenget for to år med virkning fra 26. september 2012. I den forbindelse ble det bestemt at Luftfartstilsynet nå kan be Avinor om å fremlegge planer for hvordan robustheten i tjenesteytingen kan forbedres ved å muliggjøre overføring av tjenesteyting fra én kontrollsentral til en annen. I tillegg kan Luftfartstilsynet be om detaljerte planer og redegjørelser for hvordan Avinor sikrer bemanningen per måned, uke dag og vakt. Herunder skal Avinor også måtte redegjøre for hvilken plikt den enkelte flygeleder har til å møte på jobb ved tilkalling på grunn av andres sykefravær.

Vi er også i ferd med å innføre et nytt ytelsessystem der Avinors flysikringstjenester måles. Foreløpig er dette best utviklet for kostnadsstyring. Manglene ved tjenesteytingen sist sommer gjør at vi dels nasjonalt, og dels innenfor den EØS-overbygningen dette ytelsessyetemet har, vil forsøke å gjøre insentivene i dette systemet mer treffsikre for så vidt gjelder leveringsstabilitet og reduksjon av forsinkelser. Ett insentiv som blir vurdert er å la mangler ved tjenesteytelsen få konsekvenser for de avgiftene Avinor har krav på fra flyselskapene som betaling for tjenestene.