Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:2025 (2011-2012)
Innlevert: 28.09.2012
Sendt: 28.09.2012
Besvart: 04.10.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan tollfrie importkvoter omsettes, til hvilken pris de omsettes, hva som ville vært tollsats på de samme importkvotene om de ikke var tollfrie, samt hvordan prisutviklingen har vært på tollfrie kvoter i forhold til om kvotene hadde vært belagt med toll?

Begrunnelse

Regjeringen har signalisert endringer i tollsatsene for en rekke matvarer, herunder å gå over fra kronetoll til prosenttoll.
I første rekke vil dette gjelde biff og fileter av storfekjøtt, lam og harde oster.
I tillegg vil en foreta endringer hvor en vil øke de tollfrie kvotene.
Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basislandbruksvarer med sikte på økning av handelen.
Artikkel 19 er blitt reforhandlet 2 ganger siden den ble innført, sist i 2010. Nåværende reforhandlede avtale trådte i kraft 1.januar 2012.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Norge har i internasjonale avtaler innrømmet en rekke importkvoter med redusert tollsats eller tollfrihet. Import innenfor de 20 kvotene som følger av Norges WTO-forpliktelser, ilegges en tollsats som er sterkt redusert sammenlignet med import utenfor kvotene. Kvotene som Norge har innrømmet EU innenfor rammen av art. 19 i EØS-avtalen er med få unntak tollfrie. Tollkvoter innrømmet andre frihandelspartnere og GSP-kvoter er tollfrie.

De aller fleste importkvotene, uavhengig av om de er tollfrie eller ikke, fordeles ved auksjon. Auksjonsbeløpet importørene er villige til å betale varierer sterkt mellom ulike produkter, og fra år til år. Dette gjenspeiler importørenes vurdering av markedsverdien av importen. Noen kvoter fordeles basert på importørenes historiske import, mens for andre kvoter kan importørene ta inn varer fortløpende opp til kvantumsbegrensningen (førstemann til mølla-prinsippet). Vedlagt er en oversikt over alle tollkvoter med informasjon om tollnivåer, importkvantum og hvordan kvotene fordeles mellom importører.

Når det gjelder spørsmålet om ” hvordan prisutviklingen har vært på tollfrie kvoter i forhold til om kvotene har vært belagt med toll”, forutsetter jeg at det her etterspørres hvordan auksjonsbeløpet vil endre seg avhengig av om kvoten tollbelegges, eller ikke.

Importørene er økonomiske aktører, som ikke vil være villige til å betale et høyere auksjonsbeløp enn det som vurderes å være økonomisk lønnsomt. Forskjellen mellom importprisen inkludert toll og norsk pris, samt etterspørsel i markedet vil være sentrale faktorer i importørenes vurderinger. Generelt vil derfor importørenes villighet til å betale for kvoterettighetene (auksjonsbeløpet) være høyere for tollfrie kvoter enn for tollbelagte kvoter ved ellers like forhold.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format