Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2026 (2011-2012)
Innlevert: 28.09.2012
Sendt: 02.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre en rask avklaring rundt Ringeriksbanen, for å sikre at denne blir en prioritert del av ny Nasjonal transportplan for 2014 - 2023, og for å forhindre at Jernbaneverket ikke fortsetter å levere konseptvalgutredninger som ikke holder god nok kvalitet?

Begrunnelse

Ringeriksbanen vil være et viktig tiltak for et mer konkurransedyktig og moderne togtilbud. Den vil kunne forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med 50 minutter, og bety en lettelse i presset på boligmarkedet i det sentrale Oslo-området da den vil knytte en større del av Buskerud sammen med det sentrale Oslo-området.
Det er 20 år siden Stortinget vedtok å bygge jernbane på denne strekningen. Denne uken kunne vi lese i media at samferdselsdepartementet nå sier at konseptvalgutredningen for prosjektet, som Jernbaneverket har jobbet med siden 2006, har så store mangler at den ikke skal sendes til kvalitetssikring likevel. Dette er ikke holdbart.
Dette betyr at planen trolig ikke blir tatt med i Nasjonal transportplan (NTP), og vil bli utsatt i fire år. Dette er et kroneksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Jernbaneverket bruker årevis på planer, men når prosjektet er kommet et stykke på vei, viser det seg at det ikke var tilfredsstillende i utgangspunktet. Dette er uholdbart.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen var en av de første KVUer Jernbaneverket utarbeidet. Samtidig var KVU-arbeidet metodisk sett svært krevende å gjennomføre i lys av prosjektets rammebetingelser og politiske føringer. Siden KVUen startet opp og ble avsluttet har det i tillegg blitt gjennomført flere andre utredninger med relevans for Ringeriksbanen, blant annet høyhastighetsutredningen. Samlet sett er det derfor Samferdselsdepartementet sin vurdering at det ikke er hensiktsmessig å sende den foreliggende KVUen for Ringeriksbanen til ekstern kvalitetssikring (KS1).

De seneste årene har Jernbaneverket utarbeidet flere KVUer, bl.a. for strekningen Arna-Bergen og Trondheim-Steinkjer (begge i samarbeid med Statens vegvesen), for nytt logistikknutepunkt i Trondheim, for godsterminal i Drammensområdet og for IC-strekningene på Østlandet. Mitt utgangspunkt er at Jernbaneverkets KVUer også i fremtiden vil holde god nok faglig kvalitet.

Når det gjelder den videre håndtering og prioritering av Ringeriksbanen vil regjeringen komme tilbake til dette i forbindelse med stortingsmeldingen om Nasjonal transport- plan 2014-2023 som vil bli lagt fram for Stortinget vårsesjonen 2013.