Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2030 (2011-2012)
Innlevert: 28.09.2012
Sendt: 02.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen mener det er ansvarlig å innfase oljepenger inn i norsk økonomi på utsiden av handlingsregelen dersom det skjer som "formue omplassering", som angivelig gir minst ”samme avkastning som alternativene”, ref. innlegg fra statssekretær Roger Schjerven i Nationen 21.04.12.
Kan finansministeren utarbeide en oversikt som bekrefter at alle såkalte formueomplasseringer har gitt minst "samme avkastning som alternativene", samt forklare hvorfor slik oljepengebruk ikke medfører presseffekter i norsk økonomi?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Midlene i Statens pensjonsfond kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget. Overføringen svarer til det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, slik det blir fastsatt ved Stortingets behandling av nysaldert budsjett. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet omfatter alle statsbudsjettets inntekter og utgifter før lånetransaksjoner og utenom petroleumsvirksomhet. Handlingsregelen innebærer at dette underskuddet over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, beregnet til 4 pst. av fondskapitalen.

Kapitaltransaksjoner som tilførsel av egenkapital til statsselskaper eller kjøp av aksjer hentes således ikke fra Pensjonsfondet, slik det antydes i spørsmålet. Derimot påvirker kapitaltransaksjoner sammensetningen av statens finansformue utenom Pensjonsfondet. Statens utlån, aksjetegninger mv. framgår av tabell 1.3 i Prop. 111 S (2011-2012) Tilleggs-bevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012. Endringen siden saldert budsjett 2012 framgår av tabellen. Staten dekker sitt finansieringsbehov ved å legge ut statssertifikater og statsobligasjoner i markedet eller ved å trekke på sin kontantbeholdning. Det vises til nærmere omtale i Prop. 33 S (2011-2012) Fullmakt til å ta opp statslån o.a. som Stortinget behandlet 15. desember 2011. Ytterligere informasjon om de enkelte lånetransaksjonene er gitt i omtalen av departementenes budsjetter i Prop. 111 S (2011-2012).

Regjeringens forslag til statsbudsjett tar utgangspunkt i anslag for utviklingen i norsk økonomi. I arbeidet med disse anslagene søker en å ta hensyn til forhold som påvirker etterspørsel, produksjon og sysselsetting uavhengig av om de omfattes av det oljekorrigerte underskuddet eller ikke. Anslagene gir et grunnlag for å vurdere innrettingen av budsjettet fra år til år, slik handlingsregelen åpner for.

For at handlingsregelen og det finanspolitiske rammeverket skal kunne oppfylle sine formål, kan det ikke etableres ordninger der ordinære statlige utgifter finansieres på annen måte enn ved bevilgninger over streken. Det gjelder også utgifter til samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak innenfor bl.a. utdanning, forskning, helse og infrastruktur. Et helhetlig perspektiv på budsjettet, der alle inntekts- og utgiftsposter ses innenfor en samlet og forsvarlig ramme, legger til rette for at de valgene som gjøres i budsjettet gjenspeiler reelle politiske prioriteringer mellom ulike formål i dag og i framtiden.