Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2031 (2011-2012)
Innlevert: 28.09.2012
Sendt: 02.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til Dokument nr. 15:1988 (2011-2012). Regjeringen bekrefter at gaver til frivillige organisasjoner ikke skal omfatte gaver til politiske partier, samt at organisasjonene ikke kan gi til politiske partier gaver de har mottatt under ordningen med skattefradrag.
Hvor stor andel av LOs inntekter fra fagforeningskontingenten kan gis videre til politiske organisasjoner før det anses som et prinsipielt problem av samme format som man la til grunn for gaver til frivillige organisasjoner?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ordningen med fradragsrett for pengegaver til visse frivillige organisasjoner i skatteloven § 6-50 ble innført med bakgrunn i et ønske om å stimulere til økt støtte til slike organisasjoner. I forarbeidene ble det uttalt at ordningen ikke skulle tilgodese politiske partier og politiske organisasjoner, jf. Ot. prp. nr. 1 (1999-2000) avsnitt 2.5.1. For at Skatteetaten kan føre en effektiv kontroll med organisasjonenes mottatte gavemidler, er det stilt som krav at organisasjonene må føre et regnskap som viser at verdier tilsvarende de mottatte gavene er brukt eller satt av til et godkjent formål under ordningen.

Vilkårene for fradragsrett for fagforeningskontingent etter skatteloven § 6-20, er knyttet til egenskaper ved foreningen som sådan. Det er således blant annet oppstilt vilkår om at foreningen i utgangspunktet må være landsomfattende og ha forhandlingsrett etter tjenestetvistloven eller være part i tariffavtale. Fradragsretten er ikke betinget av foreningens disponering av kontingentmidler eller andre midler den rår over.

Gjennom de vilkårene for fradrag som er oppstilt i § 6-20, mener jeg at fradragsretten er begrenset til kontingenter til reelle arbeidstakerforeninger. Det må da kunne legges til grunn at disse foreningene utøver sin virksomhet og disponerer sine midler på den måten de mener er hensiktsmessig for å ivareta medlemmenes interesser, som arbeidstakere. Jeg ser da ikke noe behov for å regulere nærmere hvordan disse arbeidstakerforeningene skal utøve sin virksomhet, herunder om de skal kunne gi økonomisk tilskudd til politiske partier eller andre organisasjoner/formål.

Tilsvarende gjelder ved fradragsrett for kontingent til arbeidsgiverforeninger etter skatteloven § 6-19 første ledd. Slike foreninger står følgelig også fritt til å gi økonomiske tilskudd til de organisasjonene/formålene de finner hensiktsmessig for å ivareta medlemmenes interesser.

Ordningene med henholdsvis fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner og arbeidstakers fradragsrett for fagforeningskontingent er to ulike regelsett med ulik bakgrunn, formål og utforming. En annen viktig forskjell er at fagforeningskontingent er en utgift til inntekts ervervelse, mens dette ikke gjelder gave til frivillige organisasjoner. Etter min mening er derfor ikke disse typene fradrag sammenlignbare. Jeg vil også peke på at frivillige organisasjoner kan støtte politiske partier uten at dette virker ekskluderende fra gavefradragsordningen, så lenge organisasjonen kan finansiere disse bidragene med midler utenfor ordningen.