Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:8 (2012-2013)
Innlevert: 01.10.2012
Sendt: 03.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil statsråden bidra til en avklaring slik at UIT kan gå til anskaffelse av det utstyret som kreves for at DNA-laben kan kobles opp mot politiet og RMI/FMI, og ser ikke statsråden at nye utsettelser for oppstart av DNA-analyser både setter gjennomførte investeringer i et merkelig lys, at det kan svekke den nye rettsgenetikkutdanningen og føre til at høykvalifiserte fagfolk forlater Tromsø?

Begrunnelse

Viser til tidligere spørsmål 1939 vedr. avklaring av nødvendig utstyr, driftsnivå og tidfesting av oppstart av ordinær analysevirksomhet for å kunne oppfylle Stortingets forutsetning om å styrke rettssikkerheten gjennom mulighet for second opinions. Etableringen av DNA-laben i Tromsø ble dessuten koblet sammen med etablering av landets første og eneste utdanning i rettsgenetikk. Utdanningen lider nå under at DNA-laben ennå ikke er kommet i ordinær drift. Jeg kan ikke se at statsråden i sitt svar av 21.9 har kommet inn på disse forholdene og finner derfor grunn til å stille nye spørsmål.
Statsråden skriver i sitt svar at bevilgningen i Tromsø vil kreve langt større budsjetter i årene fremover for å kunne tilby akkrediterte DNA-analyser av et slikt omfang som Universitetet i Tromsø (UiT) selv forutsetter i forhold til kvalitet og kostnad.
Slik jeg oppfatter UiT er det viktigste nå å komme igang med analyser av virkelige prøver og at budsjettet for 2013 markerer en start for en opptrapping av driften ved DNA-laben til et akseptabelt nivå.
Foruten driftsmidler venter UiT fortsatt også på en avklaring med hensyn til kravspesifikasjoner for det IKT-systemet som må på plass for å sikre trygg samhandling med politi og RMI/FMH. Finansieringen av utstyret har Universitetet i Tromsø tatt ansvar for.
Det virker meningsløst at staten ved Justisdepartementet og UiT tilsammen har bevilget flere titalls millioner til investeringer i lokaler og utstyr, og at regjeringen deretter ikke vil bidra til at investeringen kan tas i bruk ved at det tilføres nødvendige driftsmidler. Dernest er det en klar forventning om at regjeringen vil fastsette et driftsnivå for DNA-laben i Tromsø som gjør at analysevirksomheten kan starte opp med reelle prøver slik altså Stortinget har forutsatt. Det er uforståelig og virker meningsløst å bevilge flere titalls millioner til investeringer, og deretter ikke bidra til at investeringen kan tas i bruk.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I perioden 2009 til 2012 er det bevilget midler over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett til forberedelse av et nytt analysemiljø ved Universitetet i Tromsø (UiT). I 2011 opprettet UiT en mastergrad i medisinsk laboratoriefag, og UiT har på eget initiativ satt av midler til investering i dataverktøy.

Kompetansen til å utføre undersøkelser av biologiske spor og analyser er i stor grad erfaringsbasert. Det krever at en over tid arbeider med tilstrekkelig antall saker, og saker av forskjellig karakter. Samtidig medfører den teknologiske utviklingen stadig mer automatisering, som gir stordriftsfordeler. UiT har derfor satt et krav til volum for å sikre kvalitet og for å holde enhetskostnadene på et akseptabelt nivå. Jeg legger til grunn disse vurderingene.

Etter iverksettelse av lovbestemmelsene om utvidet DNA-register og DNA-reformen er tidligere Rettsmedisinsk institutt slått sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) og inngår i en ny divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning. Formålet med sammenslåingen var å samle rettsmedisinske miljøer for å styrke kvaliteten på de rettsmedisinske tjenestene. DNA-analysene ved FHI er akkreditert. I 2011 er saksbehandlingstiden for DNA-sporsaker fra politiet mer enn halvert, fra 98 dager til 34 dager, og målet er å redusere dette ytterligere. Finansieringene av tjenestene på DNA-området er fra 2012 overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Jeg ser at bevilgningsforslaget for 2012 kan være utfordrende for UiT, men kan ikke nå initiere tiltak som innebærer klare og betydelige budsjettmessige bindinger i årene fremover.