Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:9 (2012-2013)
Innlevert: 01.10.2012
Sendt: 03.10.2012
Besvart: 18.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Årlig betaler veibrukerne gjennom bompenger en omfattende ekstra transport-skatt. Den rødgrønne regjeringen har forsterket og utvidet denne ekstra transportskatten. Informasjon om omfang og kostnader er mangelfull.
Kan statsråden legge frem en samlet nasjonal oversikt som viser faktisk årlig innbetaling av bompenger pr. fylke og som spesifiserer bruk av bompenger på hhv veiformål, kollektivtiltak, øvrige tiltak, innkrevingskostnader og finanskostnader for hhv 2011, 2012 og årlig for kommende NTP-periode?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen har store ambisjoner for vegutbyggingen og øvrig samferdsel i Norge. Gjeldende nasjonal transportplan la opp til en vekst i de økonomiske rammene til samferdsel på 45 %/100 mrd. kr fra den forrige planen. Med vårt forslag til statsbudsjett for 2013 følger vi opp denne planen slik vi har lovet. For å dekke det store behovet for bygging av ny veg bruker vi også bompenger.

Det foreligger ikke fylkesvise oversikter over innbetalte bompenger. Vedlagt følger imidlertid en oversikt over innbetalte bompenger i 2011, basert på bompengeselskapenes innrapportering til Statens vegvesen. Oversikten omfatter også driftskostnader og finanskostnader. Statens vegvesen er ennå ikke ferdig med gjennomgangen av regnskapene. Tallene oppgis derfor med forbehold om denne gjennomgangen. For enkelte selskaper har Statens vegvesen ennå ikke mottatt regnskap for 2011 og utfyllende opplysninger.

Netto bompengeinntekter utgjør den andelen som er til disposisjon etter at selskapenes drifts- og finanskostnader er dekket. Disse benyttes dels til investeringer og dels til nedbetaling av lån som er tatt opp til investeringer tidligere år. Bompengeselskapene rapporterer ikke på bruken av bompengeinntektene ut over det som er oppgitt i vedlagte tabell. Av de årlige budsjettproposisjonene framgår det hva som forutsettes stilt til disposisjon totalt på henholdsvis riksveger og fylkesveger. Av budsjettproposisjonene framgår også forutsatte bompengebidrag til prosjekter og tiltak på riksvegnettet det enkelte år.

Det utarbeides ikke prognoser for framtidige bompengeinntekter, men det vil fremgå av den enkelte bompengeproposisjon hvordan finansieringen av prosjektet er tenkt.

På side 59 i Prop 1 S (2012-2013) er det gitt en oversikt over det bompengeselskapene stiller til disposisjon i årene 2002-2011, prognoser for 2012 og anslag for 2013. Beløpet bilistene innbetaler det enkelte år er gjerne forskjellig fra det som bompengeselskapene stiller til disposisjon. I 2011 betalte trafikantene 6,6 mrd. kr i bompenger på riks- og fylkesveg. Samme år stilte bompengeselskapene om lag 9 mrd. kr til disposisjon. Innbetalt beløp var altså om lag 2, 4 mrd. lavere enn beløpet stilt til disposisjon. Differansen skyldes blant annet at bompengeselskapene låner penger i anleggsperioden, og at det i hovedsak praktiseres etterskuddsinnkreving av bompenger. Det er grunn til å anta at differansen vil gå i samme retning også i 2012 og 2013. Følgelig forventer vi at beløpet bilistene betaler inn det enkelte år vil være betydelig lavere enn det bompengeselskapene stiller til disposisjon i denne perioden.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget