Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:10 (2012-2013)
Innlevert: 02.10.2012
Sendt: 03.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden bekvem med at 4 av 10 av alle trafikkulykker blir henlagt der hvor politiet mener det har blitt begått en straffbar handling, og at dette i stor grad kan tilskrives mangel på ressurser generelt og politijurister spesielt?

Begrunnelse

Ifølge Statistisk sentralbyrå blir 41 prosent av alle trafikkulykker, der politiet mener det har blitt begått en straffbar handling, henlagt. Terskelen for å få slike saker opp som en straffesak ser ut til å være svært høy. Mange av sakene som kunne ha vært vurdert av en domstol, blir i stedet henlagt av politiet. Mange oppfatter dette som lite tillitsvekkende og opplever at de ikke blir hørt og tatt på alvor. Undertegnede har mottatt en rekke tilbakemeldinger som tyder på at disse sakene blir henlagt etter bevisets stilling på grunn av ressursmangel i politiet generelt, og mangelen på politijurister spesielt. I VG 30.09.2012 ønsker ikke justisministeren å kommentere disse funnene og viser videre til Riksadvokaten. I den grad dette er et spørsmål om ressurser er det imidlertid i høyeste grad et politisk spørsmål. Jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten. Riksadvokaten er påtalemyndighetens øverste leder. Påtalemyndigheten er uavhengig og kan ikke instrueres av justisministeren. Ved misnøye med politiets behandling av en sak, kan det inngis klage til overordnet påtalemyndighet, dvs. statsadvokaten i regionen.

Riksadvokaten har gitt direktiver om overtredelse av vegtrafikklovgivningen, jf. rundskriv nr. 3/2009 datert 25. mai 2009.

Videre har riksadvokaten gitt rundskriv for mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen – politiet og statsadvokatene.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Oktay Dahl er forelagt riksadvokaten. Riksadvokaten har vist til sitt mål - og prioriteringsrundskriv 2012 for straffesaksbehandlingen. Der fastholdes det at alvorlige trafikklovbrudd, herunder dødsulykker, ulykker med betydelig personskade og trafikkatferd som bærer preg av at gjerningspersonen bevisst har tatt en risiko som har innebåret nærliggende fare for alvorlige ulykke, er prioritert på linje med andre alvorlige forbrytelser.

Videre har riksadvokaten opplyst at det er gitt anvisning på at dødsulykker i trafikken er et område der reaksjonsspørsmålet skal vies særlig oppmerksomhet ved utførelsen av aktorater og ved vurderinger av om rettsmidler skal anvendes. Riksadvokaten har også minnet om adgangen til inndragning av kjøretøy, særlig ved grove eller gjentatte trafikklovbrudd som setter andre personers liv eller helse i fare.

Jeg vil på generelt grunnlag vise til at det i norsk rett er et grunnleggende vilkår for å ilegge straff, at både objektive og subjektive straffbarhetsvilkår skal være oppfylt. Beviskravet i straffesaker forutsetter at påtalemyndigheten er overbevist om siktedes straffeskyld og at straffeskylden kan bevises i retten. Dersom det ikke er mulig å føre tilstrekkelig bevis for straffeskyld i retten, skal påtalemyndigheten henlegge saken.